Till innehåll på sidan

Elevpaneler för longitudinella studier, läsåret 2017/18:

Andel elever med stödundervisning oförändrad

Statistiknyhet från SCB 2018-12-11 9.30

I grundskolans högre årskurser har det över tid varit ungefär 1 av 10 elever som deltar i stödundervisning. Våren 2018 var det strax under 10 procent av eleverna i skolår 7 som hade någon form av stödundervisning vilket är på samma nivå som föregående år.

Undersökningen "Elevpaneler för longitudinella studier" har genomförts sedan början av 1980-talet. Där följs ett urval av elever från årskurs 3 och vidare genom grundskolan. Våren 2018 undersöktes skolår 7 för de elever som gick i årskurs 3 våren 2014, vilka utgör panel 8.

Andel elever med stödundervisning efter skolår och elevpanel. Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. För panel 8 redovisas felmarginaler.

Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, ska hon eller han få stöd. Detta sker idag antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller om detta inte räcker till, genom särskilt stöd, vilket är insatser av mer ingripande karaktär. I elevpanelerna delas stödundervisningen in i tre olika typer; anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp och specialundervisning på annat sätt. Specialundervisning på annat sätt innebär stödåtgärder som inte fångas upp av de första två typerna, till exempel extra hjälp i klassrummet. Det är den vanligaste stödåtgärden och bland eleverna med stöd i skolår 7 hade cirka 70 procent fått denna typ av stöd.

Bland eleverna med stödundervisning i skolår 7 hade ungefär 60 procent även ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.

Andelen med stödundervisning bland flickor ligger på drygt 5 procent och pojkar strax under 10 procent vilket är samma nivå som i skolår 6. Skolverket visar i sitt PM om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2017/18 att för alla typer av stöd de undersöker är det mer vanligt bland pojkar än bland flickor.

Det finns en skillnad i andelen elever med stödundervisning utifrån föräldrarnas utbildningsnivå. Våren 2018 hade omkring 5 procent av eleverna med minst en förälder med eftergymnasial utbildning stödundervisning medan det handlade om ungefär 10 procent för dem vars föräldrar saknade eftergymnasial utbildning.

Fyra av 10 utrikes födda läser svenska som andraspråk

Runt 10 procent av eleverna som gick i årskurs 3 läsåret 2013/14 var utrikes födda. För dem har andelen som deltagit i svenska som andraspråk minskat från omkring 60 procent i skolår 3 till cirka 40 procent i skolår 7. Ett liknande mönster finns i tidigare paneler där det också har skett en gradvis minskning av deltagarandelen mellan skolår 3 och skolår 7. Bland de inrikes födda eleverna var det omkring 5 procent som deltog i svenska som andraspråk.

Andel utrikes födda elever med undervisning i svenska som andraspråk per skolår och elevpanel. Procent

Att delta i svenska som andraspråk var vanligare för utrikes födda elever med föräldrar utan eftergymnasial utbildning än för elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning. Bland de elever där ingen av föräldrarna har eftergymnasial utbildning var det cirka 50 procent som våren 2018 deltog i svenska som andraspråk. Detta kan jämföras med ungefär 30 procent bland dem med minst en förälder med eftergymnasial utbildning. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd i skolår 7 vilket den var i föregående år. 

Nära hälften av de utrikes födda eleverna hade modersmålsundervisning

I skolår 7 våren 2018 hade runt 45 procent av de utrikes födda eleverna modersmålsundervisning. Bland alla elever som deltog i modersmålsundervisning var det omkring 40 procent som även läste svenska som andraspråk. Både vad gäller svenska som andraspråk och modersmålsundervisning är fördelningen mellan könen jämn. 

Elever i årskursblandad undervisningsgrupp minskar

Andelen elever med årskursblandad undervisningsgrupp har minskat sedan skolår 3 och ligger i skolår 7 under 5 procent. Skillnaden mot skolår 3 är signifikant. Förekomsten av årskursblandad undervisningsgrupp minskar vid övergången till högstadiet i årets mätning och ett liknande mönster kan ses i tidigare paneler.

Andel elever i årskursblandad undervisningsgrupp per elevpanel och skolår. Procent

Definitioner och förklaringar

Undersökningen "Elevpaneler för longitudinella studier" har genomförts sedan början av 1980-talet. Ett urval av ungefär 10 procent av eleverna i grundskolans årskurs 3 följs genom grundskolan. Insamlingar görs varje vår från de grundskolor eleverna då finns vid.

Målet med statistiken är att belysa hur olika faktorer påverkat studieval och studieprestationer samt vilken betydelse olika utbildningspolitiska insatser haft. I stort sett jämförbara undersökningar har genomförts för elever som huvudsakligen är födda åren 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1998 och 2004.

Den nuvarande panelen är panel 8 som består av ett urval på ca 9 800 elever  som fanns i årskurs 3 läsåret 2013/14. I årskurs 3 fanns eleverna på 243 skolenheter som alla totalundersöktes. Till insamlingen avseende våren 2018 hade många elever hunnit byta skola och var fördelade på cirka 1 000 skolenheter. Våren 2018 gjordes en uppföljning avseende skolår 7. För majoriteten av eleverna är skolåret detsamma som årskursen.

Våren 2018 var svarsandelen i urvalet, med hänsyn tagen till urvalets design, 69 procent. I och med att statistiken är baserad på ett urval är de skattningar som presenteras förknippade med en viss osäkerhet. För panel 8 redovisas felmarginaler i diagrammen. Dessa avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Eftersom urvalen dras under årskurs 3 är elever som flyttat till Sverige efter årskurs 3 inte representerade i undersökningen. Elever som någon gång under årskurs 3-9 varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

Nästa publiceringstillfälle

2019-12-10 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se