Till innehåll på sidan

Andel elever med stödundervisning, efter kön, skolår och elevpanel, åren 2008–2019

Diagram. Andel elever med stödundervisning efter kön, skolår och elevpanel. Procent

Diagram. Andel elever med stödundervisning efter kön, skolår och elevpanel. Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. För panel 8 redovisas felmarginaler, vilka avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

I alla skolår och i både panel 7 och 8 går det i diagrammet nedan att se hur en större andel pojkar än flickor verkar ha haft stödundervisning. I panel 8 skolår 3 och 7 är skillnaden statistiskt säkerställd.

Definitioner och förklaringar

Med stödundervisning avses här att eleven haft någon av stödformerna "anpassad studiegång", "särskild undervisningsgrupp" eller "specialundervisning på annat sätt" (Skolförordningen (2011:185) och Skollagen (2010:800)).

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-10

Har du frågor om statistiken?

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se