Till innehåll på sidan

Antal elever med historik av stödundervisning, efter kön, skolår och elevpanel, år 2014–2019

Diagram. Antal elever med stödundervisning i skolår 3-8 efter kön, skolår och elevpanel.

Diagram. Antal elever med stödundervisning i skolår 3-8 efter kön, skolår och elevpanel.

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. Felmarginalerna avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

Bland de elever i panel 8 där vi har uppgift för skolår 3-8 var det ungefär 25 procent som hade stödundervisning i något skolår och 75 procent som inte hade stöundervisning under något skolår. Det finns ingen statistikt säkerställd skillnad mellan könen.

Definitioner och förklaringar

Med stödundervisning avses här att eleven haft någon av stödformerna "anpassad studiegång", "särskild undervisningsgrupp" eller "specialundervisning på annat sätt" (Skolförordningen (2011:185) och Skollagen (2010:800)).

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-10

Har du frågor om statistiken?

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se