Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden bland gymnasieavgångna läsåret 2008/09:

Drygt hälften arbetade tre år efter gymnasiet

Statistiknyhet från SCB 2012-11-14 9.30

Den vanligaste sysselsättningen bland de som avslutade sin gymnasieutbildning läsåret 2008/2009 var arbete. Drygt hälften (53 procent) hade arbete som huvudsaklig sysselsättning. Det var en ökning med 9 procentenheter jämfört med föregående undersökning för två år sedan.

Den huvudsakliga sysselsättningen skiljer sig åt beroende på om man har läst ett yrkesinriktat eller ett studieförberedande program. Bland de gymnasielever som hade läst ett yrkesinriktat program hade sju av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning medan det bland de som hade läst ett studieförberedande program var fyra av tio som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning.

De gymnasieprogram som hade högst andel personer i arbete var Fordonsprogrammet, Byggprogrammet och Energiprogrammet. Där arbetade fler än åtta av tio gymnasieavgångna tre år efter avslutade studier.

Av de som hade läst ett yrkesinriktat gymnasieprogram hade 56 procent ett arbete helt eller delvis inom sitt utbildningsområde.

Varannan person hade varit arbetslös

Hälften av alla gymnasieavgångna hade varit arbetslösa någon gång sedan avslutade gymnasiestudier. Av de som någon gång hade varit arbetslösa hade 16 procent varit arbetslösa i sammanlagt mer än ett år sedan avslutade gymnasiestudier. Det var vanligare bland personer födda i utlandet att man hade varit arbetslös under en längre period. Bland personer födda i utlandet hade 28 procent varit arbetslösa i mer än ett år medan motsvarande siffra för personer födda i Sverige var 15 procent.

Definitioner och förklaringar

Inträdet på arbetsmarknaden är en urvalsundersökning som har genomförts vartannat år sedan 1996. Undersökningen är en uppföljning som sker tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Syftet är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som avslutat gymnasieskolan. Uppgifterna samlades in via en webbenkät och telefonintervjuer på utvalda frågor bland de som inte svarande på webbenkäten.

Populationen omfattade de som avslutade gymnasieskolan läsåret 2008/09 (cirka 96 000 personer). Urvalsstorleken i 2012 års undersökning var cirka 8 000 personer. Svarsfrekvensen var 52 procent på frågor som ingick i telefonintervjuerna.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Inträdet på arbetsmarknaden, gymnasieavångna 2008/2009.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se