Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande, nybörjare 2005/06:

Individer med yrkesexamen arbetar i större utsträckning inom ”rätt” område

Statistiknyhet från SCB 2013-11-25 9.30

Majoriteten av nybörjarna på universitet eller högskola läsåret 2005/06 hade i år arbete . För 73 procent av de med yrkesexamen var arbetet helt eller till största del inom det område utbildningen var inriktad mot. Det kan jämföras med 56 procent för de som läst yrkesprogram, men inte tagit ut examen och runt 45 procent för de som läst generellt eller konstnärligt program och/eller fristående kurser.

Nästan 30 procent av ej examinerade lärare arbetade inom ett annat område än det utbildningen var inriktad mot, jämfört med 4 procent av de lärare som tagit ut examen. Det finns även stora skillnader mellan olika utbildningsinriktningar. För de som tagit ut en examen inom humaniora och konst arbetade 35 procent inom ett annat område jämfört med 4 procent av de som tagit ut en examen inom teknik och tillverkning.

Ej examinerade har i högre grad ett arbete där högskole-utbildning inte behövs

Både för de som läst yrkesprogram och de som läst generellt/konstnärligt program och/eller fristående kurser hade ungefär var fjärde av ej examinerade i år ett arbete där högskoleutbildning inte behövdes. Grundskole-, gymnasie- eller yrkeshögskoleutbildning var tillräckligt för dessa arbeten. Detta kan jämföras med var tionde för de med yrkesexamen och var femte för de som tagit ut en generell/konstnärlig examen.

En tydlig skillnad finns mellan individer med eller utan examen som läst naturvetenskap, matematik och data. 28 procent av de utan examen anser att en utbildning lägre än högskolenivå var tillräcklig för deras arbete, jämfört med 12 procent för de med examen. För lärare handlar det om 31 procent för ej examinerade respektive 9 procent för de med examen.

Arbetslöshet vanligare bland de som läst generellt/ konstnärligt program och/eller fristående kurser

Ungefär var tredje av de som läst generellt/ konstnärligt program och/eller fristående kurser har varit arbetslösa någon gång efter studierna jämfört med var fjärde av de som läst yrkesprogram. För lärare handlar det om var femte för examinerade och var tredje för ej examinerade. Av de som läst humaniora och konst och tagit ut examen har 61 procent varit arbetslösa någon gång efter studierna, jämfört med 46 procent av de ej examinerade. Av de som läst humaniora och konst har således en större andel examinerade varit arbetslösa än ej examinerade.

Definitioner och förklaringar

Undersökningar under namnet Inträdet på arbetsmarknaden har utförts sedan 1996, men har ofta fokuserat på examinerade under ett visst läsår. I denna undersökning är syftet att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för individer som påbörjade studier på högskola/ universitet under ett visst läsår och fokus ligger på att att göra jämförelser mellan de som tagit ut en examen och de som inte gjort det, men ändå läst alla- eller i stort sett alla –högskolepoäng som krävs. En liknande undersökning om inträdet på arbetsmarknaden som jämförde examinerade och ej examinerade gjordes senast 2000/01.

Populationen omfattade individer som påbörjade högskole- eller universitets-studier under läsåret 2005/06 och som totalt har 150 avklarade högskolepoäng. De som mestadels läst legitimationsyrkesutbildningar liksom de som bedömdes fortfarande studera på högskola/universitet undantogs. Urvalets storlek var 12 396 individer och uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter. Svarsandelen i urvalet, med hänsyn till urvalets design, var totalt 50 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i tema-rapporten Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se