Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2017

Forskning och utveckling i Sverige 2017

Statistiknyhet från SCB 2019-03-14 9.30

Under 2017 investerades 155,5 miljarder kronor i forskning och utveckling (FoU) i Sverige, en ökning med knappt 13 miljarder sedan 2015. Trenden med ökade kostnader och utgifter för FoU fortsätter och drivs främst av företagssektorn, visar SCB:s rapport "Forskning och utveckling i Sverige 2017".

Vartannat år undersöks de utgifter och personella resurser som satsas på forskning och utveckling (FoU) i Sverige. Fyra samhällssektorer undersöks: företagssektorn, universitets- och högskolesektorn, offentlig sektor samt den privata icke-vinstdrivande sektorn. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik, SOS.

Utgifter för forskning och utveckling i Sverige

I Sverige utfördes 2017 FoU för 155,5 miljarder kronor, motsvarande en ökning på drygt 8 procent eller knappt 13 miljarder kronor sedan 2015, i fasta priser. Under de senaste tio åren har de totala utgifterna för FoU i Sverige ökat varje undersökningsår men variationer finns i enskilda sektorer mellan åren. Den sektor som ökade mest sedan föregående mätning 2015 var företagssektorn. Företagens utgifter för egen FoU ökade med 11,8 miljarder, i fasta priser, mellan 2015 och 2017.

Utgifter för egen FoU efter sektor, vartannat år 2007-2017, 2017 års priser, mnkr

*Exklusive ALF-medel.

Företagssektorn är största utföraren

I företagssektorn investerades 110,9 miljarder, knappt 71 procent, av alla FoU-medel under året. I universitets- och högskolesektorn utfördes FoU för cirka 38,8 miljarder och i den offentliga sektorn lades 5,6 miljarder på FoU, exklusive ALF-medel. I den privata icke-vinstdrivande sektorn utfördes egen FoU för 185 miljoner.

Fortsatt flest män i FoU-verksamhet

Knappt 132 000 personer arbetade med FoU-verksamhet i Sverige under året. Av det totala antalet personer i FoU-verksamhet var 65 procent män och 35 procent kvinnor, ett förhållande som i stort varit oförändrat de senaste tio åren. Mellan 2015 och 2017 ökade antalet personer med drygt 7 700 personer. Företagssektorn stod för den största ökningen, där ökade antalet personer med drygt 6 900. Totalt uppgick antalet personer till knappt 76 000 i sektorn. Även i landstingen ökade antalet personer stort. Drygt 3 700 fler arbetade med FoU i landstingen under 2017 jämfört med 2015. Totalt uppgick antalet personer i FoU-verksamheten till över 12 000 i landstingen under 2017.

Utgifter för egen FoU efter sektor, vartannat år 2007-2017, 2017 års priser, mnkr
År Företagssektorn Landsting och kommuner* Statliga myndigheter Universitets- och högskolesektorn Privata icke-vinstdrivande sektorn Totalt
2007 93 394 2 391 3 931 28 052 213 127 982
2009 90 668 2 416 3 173 31 476 95 127 828
2011 90 496 2 860 2 874 34 453 417 131 100
2013 92 787 2 504 2 535 36 554 302 134 682
2015 99 345 2 380 2 493 38 075 264 142 557
2017 110 933 2 931 2 701 38 781 185 155 531

*Exklusive ALF-medel.

De flesta är forskare

Knappt 88 000 årsverken utfördes i FoU-verksamhet i de olika sektorerna. Den största andelen årsverken utfördes i företagssektorn och universitets- och högskolesektorn. Dessa sektorer stod för 73 respektive 22 procent av det totala antalet årsverken.

Av det totala antalet årsverken utförda av kvinnor i FoU-verksamheten tillhörde majoriteten av kvinnorna, 75 procent, yrkeskategorin forskare. Motsvarande bland män var högre, 85 procent.

Definitioner och förklaringar

Egen FoU

FoU som har utförts i Sverige av organisationens egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av organisationen och där organisationen personal arbetat tillsammans med konsulterna. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning av andra.

FoU-utgifter

FoU-utgifter består av driftkostnader och investeringsutgifter för egen FoU. Med driftkostnader avses arbetskraftskostnader, konsultarvoden och övriga driftkostnader. Investeringsutgifter avser Byggnader, mark och fastigheter, Maskiner och inventarier samt Mjukvara/programvara.

FoU-årsverke

Ett årsverke är det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En person som varit heltidsanställd men endast ägnat halva sin tid åt FoU har gjort 0,5 FoU-årsverken.

ALF-medel

ALF, Avtalet om läkarutbildning och forskning, avser det avtal om ersättning som staten betalar ut till vissa landsting för att täcka de merkostnader som klinisk grundutbildning och forskning medför.

Publikation

För mer information om utvecklingen av FoU i Sverige, se den fullständiga rapporten Forskning och utveckling i Sverige 2017.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Nils Adriansson

Telefon
010-479 42 78
E-post
nils.adriansson@scb.se

Amanda Hansson

Telefon
010-479 44 87
E-post
amanda.hansson@scb.se