Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2019

Ökade utgifter för forskning och utveckling 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-07-10 9.30

Utgifterna och antalet årsverken inom egen forskning och utveckling (FoU) ökade 2019 jämfört med 2017, enligt preliminär statistik.

De totala utgifterna för egen FoU uppgick till strax under 171 miljarder kronor i Sverige 2019. Det innebär en ökning med 7,1 miljarder kronor, eller 4,3 procent i fasta priser, jämfört med 2017.

Företagssektorn, som står för majoriteten av Sveriges FoU-utgifter, var också den sektor som ökade mest, med en uppgång på 5,7 procent. Motsvarande siffra i offentlig sektor visar en nedgång med 2,2 procent. I universitets- och högskolesektorn ökade utgifterna med 1,5 procent, exklusive ALF-medel. Inom den minsta sektorn, privat icke-vinstdrivande sektor, beräknas utgifterna ha ökat med 2,6 procent. Noterbart är att sektorn inte har undersökts genom direktinsamling för 2019, uppskattningen bygger istället på en modellberäkning.

Utgifter för egen FoU i Sverige, efter sektor, år 2017 och 2019, 2019 års priser, miljoner kronor
 20172019
 Punkt-
skattning
±KIPunkt-
skattning
±KI
Sverige, totalt 163 860 2 464 170 963 2 471
Företagssektorn 116 726 2 462 123 413 2 471
Universitets- och
högskolesektorn
39 097 39 681
Offentlig sektor 7 843 7 670
Privat icke-
vinstdrivande sektor
194 110 199

Totalt antal årsverken inom egen FoU-verksamhet av anställda beräknas ha ökat med 6 308 stycken, eller 7,2 procent under 2019 jämfört med 2017.

I företagssektorn ökade antalet årsverken med 6,4 procent. Motsvarande siffra i offentlig sektor visar en uppgång på 7,4 procent. I universitets- och högskolesektorn ökade antalet årsverken med 9,7 procent, medan de beräknas ha minskat med 0,9 procent i privat icke-vinstdrivande sektor.

Årsverken i egen FoU-verksamhet i Sverige av anställda, efter sektor, år 2017 och 2019
 20172019
 Punkt-
skattning
±KIPunkt-
skattning
±KI
Sverige, totalt 87 829 2 677 94 137 1 770
Företagssektorn 63 729 2 653 67 824 1 725
Universitets- och
högskolesektorn
19 096 356 20 948 396
Offentlig sektor 4 895 5 257
Privat icke-
vinstdrivande sektor
109 56 108

Resultaten är baserade på preliminära uppgifter från SCB:s undersökningar om FoU i Sverige. Det innebär att statistiken är osäker och kan komma att justeras. Slutgiltig statistik publiceras under oktober. Mer information finns i rapporten Forskning och utveckling i Sverige 2019 – preliminär statistik.

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU)

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.

Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.

Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.

Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Egen FoU

FoU som har utförts i Sverige av enhetens egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av enheten, i den egna FoU-verksamheten. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning av andra.

FoU-årsverke

Ett årsverke motsvarar det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En heltidsanställd som ägnar halva sin arbetstid åt FoU gör alltså 0,5 FoU-årsverken. En person kan aldrig utföra mer än ett årsverke, även om personen i fråga har arbetat övertid. 

Redovisning av ALF-medel

ALF är ett avtal om läkarutbildning och forskning mellan staten och sju regioner som reglerar hur mycket statliga medel regionerna ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Staten betalar ut ersättningen via universiteten men det är regionerna som ska göra en ekonomisk redovisning.

Från och med referensår 2019 redovisas utgifter för egen FoU finansierad av ALF-medel i den offentliga sektorn istället för universitets- och högskolesektorn. Anledningen till förändringen är att förbrukningen av ALF-medel sker i regionernas verksamhet och därför ska redovisas där i enlighet med Frascatimanualens rekommendationer. När redovisning sker inom respektive sektor, oberoende av varandra, redovisas ALF-medel som tidigare.

Publikation

För mer information om utvecklingen av FoU i Sverige, se den fullständiga rapporten Forskning och utveckling i Sverige 2019 – preliminär statistik

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Petter Ehn Wingårdh

Telefon
010-479 47 53
E-post
petter.ehnwingardh@scb.se