Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2019

Tio företag utförde hälften av näringslivets FoU 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-10-15 9.30

Ett fåtal större företag utför majoriteten av näringslivets forskning och utveckling (FoU) i Sverige, visar SCBs statistik gällande 2019. Samtidigt fortsätter de totala FoU-utgifterna att öka.

Uppskattningsvis 3 063 företag utförde FoU i Sverige 2019, varav 1 865 tjänsteproducerande och 1 198 varuproducerande företag. Tio av dessa företag stod för 50 procent – och femtio företag för 71 procent – av de totala FoU-utgifterna. Per bransch är koncentrationen av FoU något högre i varuproducerande företag, där de femtio största FoU-utförarna stod för 83 procent av utgifterna. Motsvarande andel i tjänsteproducerande företag var 73 procent.

Andel av företagssektorns totala utgifter för egen FoU 2019, för de tio, tjugo och femtio största utförarna, per bransch

diagram

FoU-utgifterna fortsätter öka

Företagens utgifter för egen FoU uppgick till 122,7 (± 3,2) miljarder kronor 2019. Det innebär att utgifterna beräknas ha ökat med 6,1 miljarder kronor i fasta priser från 2017 till 2019.  I tjänsteproducerande företag ökade utgifterna med 6,5 miljarder kronor medan varuproducerande företag uppvisar en icke-säkerställd minskning på 0,4 miljarder kronor mellan åren. Det innebär att trenden av ökningar i totala FoU-utgifter som inleddes 2013 fortsätter. FoU-utgifterna som andel av BNP uppskattas för 2019 till 2,44 procent, vilket är den högsta andelen sedan tidsseriens start 2007. Samtidigt har andelen legat på en relativt stadig nivå under tidsperioden, med 2,20 som lägsta andel 2011. Antalet FoU-årsverken uppskattas 2019 till 64 641, motsvarande antal 2017 var 63 729. Ökningen är inte statistiskt säkerställd.

Utgifter för egen FoU 2007-2019, 2019 års prisnivå, efter bransch, miljontals kronor och företagssektorns FoU som andel av BNP

diagram

Utvecklingsverksamhet vanligaste typen av FoU

Sedan 2013 har företagen fördelat sina FoU-utgifter på kategorierna grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet. Förenklat kan kategorierna identifieras baserat på hur bred potentiell tillämpning som finns för FoU-verksamheten, där grundforskning har bredast potential och utvecklingsverksamhet har mest specifik förväntad tillämpning. Den klart största delen av företagens FoU-verksamhet 2019 utgörs av utvecklingsverksamhet, som står för 77 procent. Näst vanligast är tillämpad forskning, med 17 procent. Minst del utgör grundforskning, med 6 procent av total FoU. Sedan 2013 har emellertid de uppskattade forskningsandelarna tillsammans ökat något varje undersökningsår.

Utgifter för egen FoU efter typ av FoU, 2013-2019, andel

diagram

Mest forskning i transportmedelsindustrin

Grundforskning är en sällsynt företeelse i företagssektorn och är i allmänhet mer förknippat med universitet och högskolor. En anledning till detta är att det ofta inte finns några förväntade kommersiella tillämpningar av grundforskning på kort sikt. Tillämpad forskning, som ofta består av att utforska lovande resultat från grundforskning med målet att lösa faktiska problem, är vanligare. Mest forskning, 29 procent av totalt 28,2 (± 1,0) miljarder kronor, utfördes i Transportmedelsindustrin (SNI 29-30). Därefter följde Forsknings- och utvecklingsinstitutioner (SNI 72) med 18 procent. Aggregatet Industri för metallvaror utom maskiner och apparater; Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och andra maskiner och apparater (SNI 25-28) stod för 11 procent. Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel stod tillsammans med Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater (SNI 21 + 33) också för 11 procent.  Handel, hotell och restauranger (SNI 45-47 + 55-56) stod för 6 procent, Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag (SNI 71) stod för 6 procent, Stål- och metallverk (SNI 24) stod för 4 procent och övriga näringsgrenar stod tillsammans för 7 procent av företagssektorns totala utgifter för forskning.

Andel av företagssektorns totala utgifter för egen forskning 2019, per bransch

diagram

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU)
Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

  • Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.
  • Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.
  • Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.
  • Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.
  • Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras. 

Egen FoU

Verksamhet som utförts i Sverige av företagets egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av företaget och där företagets personal arbetat tillsammans med konsulterna. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning av andra. 

Utlagd FoU

FoU-verksamhet som företaget gett andra i uppdrag att utföra samt understöd för FoU som företaget lämnat till andra, t.ex. bidrag till universitet och högskolor. 

FoU-årsverke

Ett FoU-årsverke motsvarar det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En heltidsanställd som ägnar halva sin arbetstid åt FoU gör alltså 0,5 FoU-årsverken. De årsverken som presenteras i statistiknyheten är utförda av anställda som arbetat inom den egna organisationens FoU-verksamhet. Årsverken av konsulter och övrig inhyrd personal ingår ej. 

Grundforskning avser ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer utan en bestämd tillämpning i sikte. 

Tillämpad forskning avser ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med en bestämd tillämpning i sikte. 

Utvecklingsverksamhet avser ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana. 

Fastprisberäkning

I denna nyhet förekommer jämförelser över tid avseende utgifter för egen FoU. Således presenteras uppgifterna i 2019 års prisnivå för att ta bort eventuella priseffekter. För fastprisberäkning används BNP-deflator enligt:

 

BNP till marknadspris i nominella och fasta priser används och publiceras här:

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar 

Population

Statistiken i nyheten gäller företag med tio eller fler anställda (inklusive samtliga industriforskningsinstitut). 

Näringsgrensindelning SNI2007

SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008, för att hänföra företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar. För att säkerställa skydd av uppgifter från enskilda företag tillämpas den något udda sammanslagningen av SNI 21 och SNI 33 i statistiknyheten. 

Statistikens framställning och kvalitet

För information om statistikens framställning hänvisar vi till Statistikens framställning (2019) som finns på undersökningens produktsida. 

Forskning och utveckling i Sverige 

Om du undrar över statistikens kvalitet hänvisar vi till produktens Kvalitetsdeklaration som du hittar på samma ställe. Om du vill ha hjälp med att tyda resultatet, ta fram underlag eller liknande är du välkommen att höra av dig till oss.

Publikation

Under årets undersökning har frågor rörande FoU inom Artificiell Intelligens (AI) lagts till. Detta med anledning av ett regeringsuppdrag tillägnat SCB från Infrastrukturdepartementet, Dnr I2019/01964/D. Statistiken kommer inkluderas i en separat rapport som publiceras den 25 november 2020 på produktsidan för Forskning och utveckling i Sverige:

Forskning och utveckling i Sverige

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Petter Ehn Wingårdh

Telefon
010-479 47 53
E-post
petter.ehnwingardh@scb.se