Till innehåll på sidan

FoU i Sverige, privata icke-vinstdrivande sektorn 2017

Den privata icke-vinstdrivande sektorn - finansiär snarare än utförare av FoU

Statistiknyhet från SCB 2018-12-14 9.30

I Sverige finansierar den privata icke-vinstdrivande sektorn främst andra aktörers forskning och utveckling (FoU), så kallad utlagd FoU. Under 2017 uppgick sektorns utgifter för utlagd FoU till 5,3 miljarder kronor. Sektorn utgörs främst av välgörenhetsorganisationer, stiftelser, föreningar samt andra icke-statliga organisationer och inkluderar både finansiärer och utförare av FoU.

Undersökningen är en urvalsundersökning och resultaten är behäftade med osäkerhet, osäkerhetsmåtten presenteras i statistikdatabasen, mer information finns i statistikens kvalitet.

Utgifter för utlagd FoU 2011-2017, miljoner kronor, 2017 års prisnivå
FoU i Sverige, privata icke-vinstdrivande sektorn 2017

Sett till den FoU som utförs av den egna sektorn pekar trenden i motsatt riktning. År 2017 utfördes FoU för 185 miljoner kronor. Detta är en minskning med 30 procent sedan år 2015. Förändringen är inte statistiskt säkerställd då den urvalsbetingade osäkerheten är stor i undersökningen. 

Utgifter för egen FoU 2011-2017, miljoner kronor, 2017 års prisnivå
FoU i Sverige, privata icke-vinstdrivande sektorn 2017

Inom den egna FoU-verksamheten utfördes 2017 totalt 109 årsverken. Detta är en minskning sedan 2013, förändringen sedan 2015 är inte statistiskt säkerställd vilket illustreras genom de breda konfidensintervallen. Tidigare år har fördelningen mellan män och kvinnor varit jämn. Under 2017 utfördes dock enbart 27 procent av det totala antalet årsverken av män.

Antal årsverken utförda av kvinnor, män och totalt 2011-2017
  2011   2013   2015   2017
  Antal KI Antal KI Antal KI Antal KI
Antal personår utförda av kvinnor totalt 119 17 163 18 96 53 80 49
Antal personår utförda av män totalt 141 13 160 14 95 58 29 18
Antal personår utförda totalt 260 21 323 22 191 110 109 56

Definitioner och förklaringar

Statistiken följer koncept och definitioner beskrivna i Frascatimanualen, framtagen av OECD.

Frascati manual 2015

Forskning och utveckling (FoU)

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

  • Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.
  • Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.
  • Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.
  • Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.
  • Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Amanda Hansson

Telefon
010-479 44 87
E-post
amanda.hansson@scb.se