Till innehåll på sidan

Beskrivning av Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Enligt förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153) skall SCB föra ett register som ger underlag för att framställa officiell statistik över utbildningen vid landets universitet och högskolor som behövs för uppföljning, utvärdering och information.

Universitets- och högskole­registrets syfte är att utgöra underlag för hög­skole­statistik, att vara urvals­ram för enkät­under­sök­ningar och att möjlig­göra special­studier, bl.a. genom sam­bearbet­ningar med annan statistik.

Högskolestatistiken skall belysa föränd­ringar i till­strömning, regi­strering och examination inom samtliga nivåer (grund­nivå, avancerad nivå och forskar­nivå). För grund­nivå och avancerad nivå finns även statistik över sökande till högskolan.

Universitet och högskolor är upp­gifts­lämnare. Varje univers­itet/hög­skola lämnar regel­bundet upp­gifter om regi­strerade studenter och ut­tagna examens­bevis. Hög­skole­statistiken är total­räknad.

SCB producerar högskolestatistik på uppdrag av Universitets­kanslers­ämbetet som är statistikansvarig myndighet.