Till innehåll på sidan

Delmål 11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Indikator 11.6.1 – Andelen kommunalt fast avfall som samlas in och hanteras i kontrollerade anläggningar

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 11.6.2 – Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban bakgrund

Nyckeltal

2019

5,7µg/m3

för fina luftburna partiklar (PM2,5) i svenska städer

Diagram

Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban bakgrund

Mikrogram per kubikmeter, glidande treårsmedelvärde

Diagram: Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban bakgrund

Källa: Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban bakgrund (exponeringsminskning), Naturvårdsverket

Urban miljö: Redovisade data för mätningar av PM2,5 i Burlöv, Stockholm och Umeå.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban bakgrund, årsmedelvärde.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 11.6.3(N) – Total behandlad mängd hushållsavfall och per capita

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2018

262kg

hushållsavfall per capita behandlas i Sverige

Tabell

Totalt behandlat hushållsavfall

Totalt och per capita

 Totalt (ton)Per capita (kg)
2018 2 705 700 262
2016 2 483 110 248
2014 2 190 680 225
2012 2 326 350 243
2010 2 367 620 251

Källa: Avfall - uppkommet och behandlat, Naturvårdsverket

Förbehandling och sortering ingår inte i de redovisade uppgifterna.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Behandlat avfall

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Totalt behandlat hushållsavfall

Diagram: Totalt behandlat hushållsavfall

Källa: Avfall - uppkommet och behandlat, Naturvårdsverket

Förbehandling och sortering ingår inte i de redovisade uppgifterna.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Behandlat avfall

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 11.6.4(N) – Luftkvalitet i eller i närheten av bostaden

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2015

20%

av kvinnor i Sverige besväras av bilavgaser i eller i närheten av bostaden

2015

14%

av män i Sverige besväras av bilavgaser i eller i närheten av bostaden

Diagram

Besvärade av bilavgaser vid bostaden 18-84 år

Andel i procent av kvinnor, män, samtliga

Diagram: Besvärade av bilavgaser vid bostaden 18-84 år efter kön