Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Vi konsumerar idag långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck, genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär både miljöfördelar och sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Läs mer om mål 12 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 12.1 - Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.

Indikator 12.1.1 - Länder som utvecklar, anpassar eller genomför policyinstrument som syftar till att stödja omställning till hållbar konsumtion och produktion

Nyckeltal

2020

JA

Sverige utvecklar, anpassar eller genomför policyinstrument som syftar till att stödja omställning till hållbar konsumtion och produktion

Indikator 12.1.2(N) - Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

93miljoner ton

är mänden koldioxidekvivalenter i svenska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och i andra länder

Diagram

Utsläpp av växthusgaser i Sverige och i andra länder från svensk konsumtion

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

12.1.2(N)_A

Diagram

Växthusgasutsläpp från konsumtion efter område

Ton koldioxidekvivalenter per capita

12.1.2(N)_B

Källa: Miljöpåverkan från hushållens konsumtion efter ändamål COICOP och ämne, SCB och Miljöpåverkan från konsumtion efter produktgrupp SPIN 2007, användning och ämne, SCB

Slutlig konsumtion (exklusive export) är en samlingsbeteckning för privat och offentlig konsumtion och investeringar. I diagrammet redovisas privat konsumtion per produktgrupp. Offentlig konsumtion innebär den konsumtion som stat, landsting och kommuner utför, medan investeringar är bruttoinvesteringar som näringsliv och offentlig sektor gör och som innebär köp av t.ex. maskiner, byggnader och vägar.

Se även: SVERIGES MILJÖMÅL, Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 12.1.3(N) - Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

12mg

aktiv substans antibiotika per kg levandevikt såldes i Sverige för användning till livsmedelsproducerande djur

Diagram

Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur

Milligram aktiv substans per kg levandevikt (mg/PKU)

12.1.3(N)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 12.2 - Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Indikator 12.2.1 - Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita och materialfotavtryck per BNP

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 12.2.2 - Inhemsk materialkonsumtion

Nyckeltal

2020

25ton

är mängden materialkonsumtion per capita i Sverige

Diagram

Inhemsk materialkonsumtion

Index 1998=100. Totalt, per capita och andel av BNP

12.2.2

Källa: Miljöräkenskaper, SCB

Inhemsk materialkonsumtion motsvarar den mängd material som utvinns i landet, plus det material som importerats minus det material som exporterats.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 12.3 - Halvera matsvinnet i världen

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Indikator 12.3.1 - Matsvinnsindex och Matavfallsindex

Denna indikator är under utredning

Indikator 12.3.1(P) - Uppkommet matavfall per person i hela livsmedelskedjan

Detta är en indikator som kompletterar den globala indikatorn 12.3.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.

Nyckeltal

2018

127kg

är mängde uppkommet matavfall per capita i hela livsmedelskedjan i Sverige

Diagram

Matavfall efter led i livsmedelskedjan

Kg per capita

Diagram: Matavfall efter led i livsmedelskedjan

Källa: Matavfallsmängder i Sverige, Naturvårdsverket

Matavfallsstatistiken för 2012 omfattar varken matavfall som hälls ut via avloppet i hushållen eller matavfall från primärproduktion, det vill säga jordbruk och fiske. Ingen uppdatering har gjorts av mängderna från primärproduktion sedan 2014. Metodbyte för mängdberäkning av matavfall från livsmedelsbutiker gjordes 2018.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 12.4 - Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Indikator 12.4.1 - Deltagare i multilaterala miljööverenskommelser om farligt avfall och andra kemikalier som uppfyller sina åtaganden och skyldigheter om att rapportera information enligt kraven i respektive avtal

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 12.4.2 - Genererat farligt avfall per capita och proportionen av farligt avfall behandlat, fördelat på behandlingstyp

Nyckeltal

2018

282kg

farligt avfall gerereras per capita i Sverige

Diagram

Genererat farligt avfall

Kg per capita

Diagram: Genererat farligt avfall

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Farligt avfall fördelat efter typ av behandling

Andel i procent

Diagram: Farligt avfall fördelat efter typ av behandling

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 12.4.3 - Kemikalieanvändning per BNP 

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

*

Delmål 12.5 - Minska mängden avfall markant

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Indikator 12.5.1 - Nationell återvinningsgrad, ton återvunnet material

Nyckeltal

2018

25%

av avfallet materialåtervinns i Sverige

Diagram

Slutbehandlat avfall efter typ av behandling

Andel i procent

Diagram: Slutbehandlat avfall efter typ av behandling

Källa: Avfallsbehandling i Sverige, Naturvårdsverket

Avfallsmängderna är exklusive gruvavfall.
Materialåtervinning inkluderar konventionell materialåtervinning, rötning, kompostering och annan materialåtervinning (exempelvis utvinning av metaller från stoft och askor).
Annan återvinning omfattar energiåtervinning, användning som konstruktionsmaterial, återfyllning och markspridning.
Bortskaffande inkluderar deponering, annat bortskaffande (exempelvis behandling i markbädd, infiltration och utsläpp till vatten) samt förbränning utan energiåtervinning.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 12.6 - Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning [redovisas ej]

Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Indikator 12.6.1 - Antalet företag som publicerar hållbarhetsrapporter

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 12.7 - Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Indikator 12.7.1 - Grad av införande av politik och handlingsplaner för en hållbar offentlig upphandling

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 12.7.2(N) - Utsläpp av växthusgaser från offentliga konsumtionsutgifter

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

*

Diagram

Miljöpåverkan från konsumtion

12.7.2

Källa: Miljöräkenskaper, SCB

Utsläpp av växthusgaser, koldioxid, metan, dikväveoxid och F-gaser från produktion utomlands, är beräknade med det lands utsläppsintensiteter där denna produktion sker. För övriga ämnen är utsläppen beräknade som om produktionen hade skett i Sverige, med svenska utsläppsintensiteter.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 12.8 - Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar [redovisas ej]

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstil i harmoni med naturen.

Indikator 12.8.1 - Till vilken grad utbildning för globalt medborgarskap och hållbar utveckling ingår på alla nivåer i utbildningspolitik, läroplaner, lärarutbildning och elevbedömning

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 12.a - Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och produktion [redovisas ej]

Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Indikator 12.a.1 - Installerad kapacitet för genererande av förnybar energi i utvecklingsländer

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 12.b - Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism [redovisas ej]

Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Indikator 12.b.1 - Införande av standardiserade räkenskapsverktyg för att följa de ekonomsiska och miljömässiga aspekterna av turismens hållbarhet

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 12.b.2(N) - Turismens miljöpåverkan

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Delmål 12.c - Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster [redovisas ej]

Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena.

Indikator 12.c.1 - Subventioner av fossila bränslen (produktion och konsumtion) som andel av BNP

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå