Till innehåll på sidan

Delmål 12.5 - Minska mängden avfall markant

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Indikator 12.5.1 - Nationell återvinningsgrad, ton återvunnet material

Nyckeltal

2018

25%

av avfallet materialåtervinns i Sverige

Diagram

Slutbehandlat avfall efter typ av behandling

Andel i procent

Diagram: Slutbehandlat avfall efter typ av behandling

Källa: Avfallsbehandling i Sverige, Naturvårdsverket

Avfallsmängderna är exklusive gruvavfall.
Materialåtervinning inkluderar konventionell materialåtervinning, rötning, kompostering och annan materialåtervinning (exempelvis utvinning av metaller från stoft och askor).
Annan återvinning omfattar energiåtervinning, användning som konstruktionsmaterial, återfyllning och markspridning.
Bortskaffande inkluderar deponering, annat bortskaffande (exempelvis behandling i markbädd, infiltration och utsläpp till vatten) samt förbränning utan energiåtervinning.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10