Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 14 – Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Världens hav driver globala system som är avgörande för att göra jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och uppskattningsvis tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Uppskattningar visar att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Fortsätter belastningen av plast i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem.

Läs mer om mål 14 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 14.1 – Minska föroreningarna i haven [redovisas ej]

Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Indikator 14.1.1 – Index för kustnära övergödning och koncentrationen av flytande plastskräp

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 14.2 – Skydda och återställ marina och kustnära ekosystem [redovisas ej]

Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

Indikator 14.2.1 – Länder som använder ekosystembaserade strategier för att hantera marina områden

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 14.3 – Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer [redovisas ej]

Indikator 14.3.1 – Havets genomsnittliga surhetsgrad (pH)

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 14.4 – Främja hållbart fiske

Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

Indikator 14.4.1 – Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå

Nyckeltal

2021

52%

av fisk- och skaldjursbeståndet i svenska vatten är hållbart nyttjade

Tabell

Bedömning av hållbart nyttjade bestånd av fisk och skaldjur

Antal och andel i procent av bedömda bestånd

  Hållbara bestånd Bedömda bestånd
  Procent Antal Antal
2021 52 31 65
2020 45 30 62
2019 40 27 60
2018 42 29 61
2017 44 29 56
2016 52 34 57
2015 46 29 52

Källa: Hållbart nyttjade fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav, SVERIGES MILJÖMÅL, Havs- och vattenmyndigheten

Observera att antal bedömnda bestånd och antal områden varierat mellan åren. Andelarna är därför inte jämförbara mellan åren.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Diagram

Nyttjande av fisk- och skaldjursbestånd efter typ av nyttjande

Andel i procent av bedömda bestånd

Karta: Hållbart och ej hållbart nyttjande

Källa: Hållbart nyttjade fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav, SVERIGES MILJÖMÅL, Havs- och vattenmyndigheten

Int=internationellt förvaltade bestånd
Nat=nationellt förvaltade bestånd

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 14.5 – Bevara kust- och havsområden

Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

Indikator 14.5.1 – Täckning av skyddade områden i förhållande till marina områden

Nyckeltal

2020

14%

av svenska marina områden är skyddade

Tabell

Marint skydd efter havsområde

Andel i procent av total havsyta

  2020 2019 2018
Riket 14 14 14
Västerhavet 32 32 32
Östersjön 17 16 16
Bottniska viken 5 5 5

Källa: Skyddad natur, SCB

Uppgifter rör sista december.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 14.6 – Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske

Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana subventioner, med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna bör vara en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen.

Indikator 14.6.1 – Grad av införande av internationella instrument för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Nyckeltal

2020

JA

Sverige är markerad som klass 5 i FN:s Globala databas, vilket betyder att vi har infört internationella instrument för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Medelvärdet för länder globalt är 3.

Delmål 14.7 – Öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser [redovisas ej]

Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser, bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.

Indikator 14.7.1 – Hållbara fiskare som andel av BNP

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 14.7.2(N) Inkomster från fiske på kvoter som uppnått MSY-mål (maximalt hållbar avkastning) 

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 14.a – Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav [redovisas ej]

Indikator – 14.a.1 Andel av den totala forskningsbudgeten som anslås till forskning inom fältet för havsteknik 

Denna indikator är under utredning

Delmål 14.b – Stöd småskalig fiskenäring

Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader.

Indikator 14.b.1 – Grad av införande av ett rättsligt/regulatoriskt/politiskt/institutionellt ramverk som erkänner och skyddar småskaliga fiskares tillträdesrätt

Nyckeltal

2020

JA

Sverige är markerad som klass 4 i FN:s Globala databas, vilket betyder att vi har en hög implementering av ramverk som skyddar tillgången av resurser och marknader för småskaligt fiske.

Delmål 14.c – Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen [redovisas ej]

Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsresurser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We Want från Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20).

Indikator 14.c.1 – Framsteg mot att ratificera, godkänna och genomföra havsrelaterade instrument såsom den kommer till uttryck i FN:s havsrättskonvention

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå