Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Hållbara landbaserade ekosystem med biologisk mångfald är avgörande för vårt liv på jorden. En avgörande utmaning är att tillgodose vårt behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Ekosystem på land som till exempel skogar, våtmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad.

Läs mer om mål 15 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 15.1 – Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

Indikator 15.1.1 – Skogsmark som andel av total landareal

Nyckeltal

2018

69%

av Sveriges totala landareal är skogsmark

Tabell

Skogsmark

Andel i procent av total landareal

  Procent
2018 68,53
2017 68,83
2016 68,76
2015 68,75
2014 69,06
2013 68,86
2012 68,56
2011 68,57
2010 68,63
2009 68,58
2008 69,04
2007 69,07
2006 69,18
2005 68,96

Källa: Riksskogstaxeringen, SLU

Uppgifterna kommer från Skogsdata. Total landareal beräknas av SCB.

Den minskade andelen 2018 beror på förbättringar i SLU:s dataunderlag. För första gången inkluderar fältinventeringen all improduktiv skogsmark i fjällområdet. Förbättringen medför att jämförelser bakåt i tiden ska göras med försiktighet.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 15.1.2 – Andelen viktiga områden för biologisk mångfald på land och i sötvatten som är skyddade område

Denna indikator redovisas redovisas inte i Sverige

Indikator 15.1.3 (N) – Andel skyddad natur av total areal land och inlandsvatten i Sverige

Tabell

Andel skyddad natur av total areal land och inlandsvatten i Sverige

Andel av total areal

År Land Inlandsvatten
2020 13,8 27,2
2019 13,7 27,2
2018 13,6 27,1

Källa: SCB, MI0603

Fotnot: Formellt skyddad natur är nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, Kungliga nationalstadsparken, Natura 2000, naturvårdsavtal och inomstatliga överenskommelser mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket. 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 15.2 – Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

Indikator 15.2.1 – Framsteg mot ett hållbart skogsbruk

Tabell

Skogsmarkens areal, årlig nettoförändringstakt

Andel i procent av arealen

  Procent
2008-2018 ‑0,09
2005-2015 ‑0,03

Källa: Riksskogstaxeringen, SLU 

Inklusive formellt skyddade områden, exklusive fjällområdet.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar  

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Skogens biomassalager ovan jord

Ton per hektar

  Ton/hektar
2018 72,2
2017 71,9
2016 71,8
2015 71,5
2014 70,9
2013 70,8
2012 70,1
2011 69,2
2010 68,8
2009 68,1
2008 67,3
2007 66,8
2006 66,6
2005 66,6

Källa: Riksskogstaxeringen, SLU

Inklusive formellt skyddade områden, exklusive fjällområdet och exklusive biomassa i stubbar.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Skogsmark belägen inom formellt skyddade områden

Andel i procent

  Procent
2020 8,7
2019 8,7
2018 8,7
2017 7,7
2016 7,7
2015 7,6
2010 7,2
2000 6,4

Källa: Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, SCB och Naturvårdsverket

De skyddstyper som ingår i beräkningen av formellt skyddade områden har utökats från och med referensår 2018. Det ger högre värden från och med 2018.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Skogsmark som omfattas av långsiktig skogsförvaltningsplan

Andel i procent, 2015 års skogsareal som baslinje

  Procent
2020 81,4
2019 79,8
2015 81,1
2010 81,2
2000 95,7

Källa: Statistik, Skogsstyrelsen

Till med 2015 ingår inte storskaliga skogsbruk i statistiken.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Skogsmark under oberoende verifierade certifieringssystem för skogsförvaltning

1 000 hektar

År 1 000 hektar
2020 18 414,2
2019 18 019,9
2018 17 594,2
2016 17 129,1

Källa: Statistik, Skogsstyrelsen

Värden för 2018 och 2019 är reviderade mot Riksskogstaxeringens skattningar.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 15.2.2(N) – Frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Tabell

Frivilliga avsättningar, miljöhänsyn och improduktiv skogsmark

Andel i procent av total areal skogsmark

År Frivilliga avsättningar Hänsynsytor vid föryngringsavverkning Improduktiv skogsmark, utan överlapp med formellt skyddad skogsmark
2020 4,7 1,7 11,2
2019 4,7 1,6 11,5
2018 4,3 1,5 11,6

Källa: Statistik, Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen, SLU

Frivilliga avsättningar och miljöhänsyn kommer från Skogsstyrelsen. Improduktiv skogsmark kommer från SLU.

Andelen frivilliga avsättningar 2019 har reviderats på grund av förbättringar i metod och dataunderlag.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

 

Delmål 15.3 – Stoppa ökenspridningen och återställ förstörd mark [redovisas ej]

Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.

Indikator 15.3.1 – Andelen mark som är degraderad i förhållande till den totala landarealen 

Denna indikator redovisas inte i Sverige

Delmål 15.4 – Bevara bergsekosystem

Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.

Indikator 15.4.1 - Skyddade viktiga områden för biologisk mångfald i bergsområden

Denna indikator redovisas redovisas inte i Sverige

Indikator 15.4.2 – Täckning av fjällvegetation

Diagram

Täckning av fjällvegetation, fjällbjörkskog

Andel i procent

15.4.2_A

Diagram

Täckning av fjällvegetation, kalfjäll

Andel i procent

15.4.2_B

Delmål 15.5 – Skydda den bioligiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Indikator 15.5.1 – Rödlisteindex

Nyckeltal

2020

0,88

är det sammanvägda rödlisteindexet för förlust av biologisk mångfald i Sverige

Diagram

Rödlisteindex för artgrupper

Diagram: Rödlisteindex för artgrupper

Källa: Artdatabanken, SLU och Rödlistning, Naturvårdsverket

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Rödlisteindex för arter

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

Artgrupper som ingår i beräkning för rödlisteindex, 2020

Antal artgrupper

  Antal observationer
Bin 288
Dagfjärilar 110
Däggdjur 65
Fiskar 131
Fåglar 253
Grod/kräldjur 19
Kärlväxter 1 612
Mossor 1 004
Rödlisteindex, Sverige 3 482

Källa: Artdatabanken, SLU och Rödlistning, Naturvårdsverket

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Rödlisteindex för arter

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 15.6 – Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser [redovisas ej]

Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.

Indikator 15.6.1 – Länder som har antagit administrativa och politiska ramverk för att säkerställa en rimlig och rättvis fördelning av nytta

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 15.7 – Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter [redovisas ej]

Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.

15.7.1 Andelen handel med vilda djur och växter som bedrivs genom tjuvjakt eller illegal handel

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 15.8 – Förhindra invasiva främmande arter i land och vattenekosystem [redovisas ej]

Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.

Indikator 15.8.1 – Andelen länder som har relevant nationell lagstiftning och vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga och kontrollera spridningen av invasiva främmande arter

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 15.9 – Integrera ekosystem och bioligisk mångfald i nationell och lokal förvaltning [redovisas ej]

Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, i strategier för fattigdomsminskning samt i räkenskaper.

Indikator 15.9.1 – Länder som antagit nationella mål enligt Aichimål 2 för biologisk mångfald 2011–2020 i sina nationella biodiversitetsstrategier och handlingsplaner (NBASP) och framstegen som rapporterats mot dessa mål och som integrerar biodiversitet i räkenskaper och rapporteringssystem

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 15.a – Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald

Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Indikator 15.a.1/15.b.1 – Offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer till att hållbart bevara biodiversitet

Nyckeltal

2020

3 165mkr

i offentligt utvecklingsbistånd från Sverige går till utvecklingsländer för att hållbart bevara biodiversitet

Diagram

Svenskt offentligt utvecklingsbistånd till att hållbart bevara biodiversitet

15.a.1.15.b.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 15.b – Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog

Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.

Indikator 15.a.1/15.b.1 – Offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer till att hållbart bevara biodiversitet

Nyckeltal

2020

3 165mkr

i offentligt utvecklingsbistånd från Sverige går till utvecklingsländer för att hållbart bevara biodiversitet

Diagram

Svenskt offentligt utvecklingsbistånd till att hållbart bevara biodiversitet

15.a.1.15.b.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 15.c – Bekämpa tjuvjakt och illegal handel [redovisas ej]

Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.

Indikator 15.c.1 – Andelen handel med vilda djur och växter som bedrivs genom tjuvjakt eller illegal handel

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå