Till innehåll på sidan

Delmål 16.b – Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

Indikator 16.b.1 - Andel av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling  baserat på diskrimineringsgrund under internationell folkrätt

Nyckeltal

2020

15%

av kvinnor i Sverige uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling

2020

8%

av män i Sverige uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling

Diagram

Personer som upplevt diskriminering eller kränkande behandling

Andelar i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

Diagram: Personer som upplevt diskriminering eller kränkande behandling

Källa: Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Personer som svarat ja på frågan om de upplevt diskriminering eller kränkande behandling de senaste 3 månaderna baserat på diskrimineringsgrund under internationell folkrätt. 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

Personer som upplevt diskriminering eller kränkande behandling, 2020

Andelar i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

  Kvinnor Män
  16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år 16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år
Kön 18 9 3 1 1 1 0 0
Sexuell identitet, könsöverskridande identitet och/eller uttryck 3 1 1 0 2 1 0 0
Ålder 8 2 2 3 2 0 1 1
Funktionsnedsättning 1 1 1 1 1 1 1 0
Religion 1 1 1 0 1 1 1 0
Etnisk tillhörighet och hudfärg 4 4 2 1 4 4 3 1
Utseende 9 3 1 0 4 2 1 0
Vet inte 4 3 2 1 3 2 2 1

Källa: Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Personer som svarat ja på frågan om de upplevt diskriminering eller kränkande behandling de senaste 3 månaderna baserat på diskrimineringsgrund under internationell folkrätt.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10