Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Flera delmål fokuserar på att höja livslängden genom att bland annat minska mödradödlighet, spädbarnsdödlighet, omkomna i trafiken och dödsfall orsakade av kemikalier, luftföroreningar och sjukdomar. Vissa delmål handlar om olika förebyggande insatser, som tillgång till familjeplanering, tobakskontroll och vaccinationer. Andra handlar om tillgång till hälso- och sjukvård och läkemedel.

Läs mer om mål 3 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 3.1 – Minska mödradödligheten

Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.

Indikator 3.1.1 - Mödradödlighet

Tabell

Mödradödlighet

Antal dödsfall bland kvinnor som genomgått en förlossning per 100 000 levnade födda barn under åren 2000-2020

År Mödradödlighet per 100 000 levande födda
2020 7,1
2019 3,5
2018 4,3
2017 3,5
2016 2,6
2015 0,9
2014 3,5
2013 6,2
2012 4,4
2011 0,9
2010 2,6
2009 5,4
2008 5,5
2007 1,9
2006 4,7
2005 5,9
2004 2,0
2003 2,0
2002 4,2
2001 3,3
2000 4,4

Definitioner och förklaringar

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.1.2 - Andelen förlossningar som utförs av utbildad sjukvårdspersonal

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Delmål 3.2 – Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år

Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.

Indikator 3.2.1 - Dödlighet för barn under fem år

Tabell

Dödlighet bland barn under 5 år

Antal dödsfall bland barn per 1000 levande födda under åren 2000-2020.

År Flickor Pojkar Båda könen
2020 2,52 3,14 2,84
2019 2,49 2,66 2,58
2018 2,42 2,84 2,63
2017 2,81 2,89 2,85
2016 2,88 3,16 3,02
2015 2,53 3,38 2,97
2014 2,24 3,00 2,63
2013 2,96 3,39 3,18
2012 2,75 3,49 3,13
2011 2,38 2,88 2,64
2010 2,92 3,30 3,11
2009 3,01 3,51 3,26
2008 3,02 3,02 3,02
2007 3,07 3,22 3,15
2006 3,27 3,67 3,47
2005 3,12 3,40 3,27
2004 3,76 4,04 3,90
2003 3,14 4,54 3,86
2002 3,52 4,45 4,00
2001 4,04 4,77 4,42
2000 3,29 4,53 3,93

Definitioner och förklaringar

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.2.2 - Spädbarnsdödlighet

Tabell

Antal dödsfall inom 28 dagar efter födsel

per 1000 levande födda barn under åren 2000-2020

År Flickor Pojkar Båda könen
2020 1,5 1,9 1,7
2019 1,2 1,5 1,4
2018 1,1 1,4 1,3
2017 1,6 1,7 1,7
2016 1,5 1,7 1,6
2015 1,5 1,9 1,7
2014 1,2 1,6 1,4
2013 1,6 1,9 1,7
2012 1,4 1,9 1,7
2011 1,4 1,3 1,4
2010 1,5 1,6 1,6
2009 1,4 1,8 1,6
2008 1,8 1,7 1,7
2007 1,6 1,9 1,7
2006 1,8 1,9 1,8
2005 1,5 1,5 1,5
2004 2,2 2,3 2,2
2003 1,8 2,6 2,2
2002 2,1 2,3 2,2
2001 2,2 2,8 2,5
2000 2,0 2,7 2,3

Definitioner och förklaringar

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

Spädbarnsdödligheten minskade framförallt i början på den redovisade perioden för att under de senaste drygt tio åren legat på ungefär samma nivå. Spädbarnsdödligheten är dock generellt något lägre för flickor än för pojkar. 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 3.3 – Bekämpa smittsamma sjukdomar

Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

Indikator 3.3.1 – Antalet nya fall av HIV per 1 000 smittfria invånare, fördelat på kön, ålder och nyckelgrupper

Nyckeltal

2020

137nya fall

av HIV bland kvinnor i Sverige

2020

227nya fall

av HIV bland män i Sverige

Diagram

Antal nya fall av HIV

Per 1 000 kvinnor, män

3.3.1_A

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Antal nya fall av HIV

Per 1 000 invånare i respektive åldersgrupp

3.3.1_B

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.3.2 - Incidensen av tuberkulos per 100 000 invånare  

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.3.3 - Incidensen av malaria per 1 000 invånare

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 3.3.4 - Incidensen av hepatit B per 100 000 invånare

Nyckeltal

2020

804rapporterade fall

av hepatit B i Sverige

Diagram

Incidens av rapporterade fall av hepatit B

Rapporterade fall per 100 000 invånare

3.3.4

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.3.5 - Antalet personer i behov av åtgärder mot försummade tropiska sjukdomar

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Delmål 3.4 – Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Indikator 3.4.1 - Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna

Diagram

Dödlighet i gruppen 30-69 år på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna

Antal döda per 100 000 kvinnor respektive män

3.4.1

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.4.2 - Dödlighet i självmord

Nyckeltal

2020

326kvinnor

döda av självmord i Sverige

2020

842män

döda av självmord i Sverige

Diagram

Självmord

Antal döda på 100 000 kvinnor, män, samtliga

3.4.2

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Dödlighet i självmord

Antal självmord per 100 000 invånare utifrån ålder (35-69 år) och utbildningsbakgrund

3.4.2_B

Senast uppdaterad: 2022-04-01

Indikator 3.4.3(N) - Återstående medellivslängd

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

 

Nyckeltal

2021

84,8år

är medellivslängden för kvinnor i Sverige

2021

81,2år

är medellivslängden för män i Sverige

Diagram

Återstående medellivslängd i befolkningen

Från födelsen, antal återstående år för kvinnor, män

3.4.3(N)_A

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Diagram

Återstående medellivslängd i befolkningen efter utbildningsnivå

Från 30 års ålder, antal återstående år för kvinnor, män födda i Sverige

3.4.3(N)_B

Indikator 3.4.4(N) - Självskattad hälsa

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna. 

Nyckeltal

2020

74%

av kvinnor i Sverige bedömer sin hälsa som bra

2020

78%

av män i Sverige bedömer sin hälsa som bra

Diagram

Självskattad bra hälsa bland personer 16 år och äldre

Andel i procent av kvinnor, män

3.4.4 (N)_A

Källa: Hälsotillstånd, fysiska och psykiska besvär efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental, SCB

Uppgifterna kommer från en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Dessa återfinns i SCB:s statistikdatabas.

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Nationella folkhälsoenkäten, nationella och regionala resultatSkolbarns hälsovanor, nationella resultatSjälvskattat allmänt hälsotillstånd

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Självskattad bra hälsa bland personer

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

3.4.4 (N)_B

Källa: Hälsotillstånd, fysiska och psykiska besvär efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental, SCB

Uppgifterna kommer från en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Dessa återfinns i SCB:s statistikdatabas.

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Nationella folkhälsoenkäten, nationella och regionala resultatSkolbarns hälsovanor, nationella resultatSjälvskattat allmänt hälsotillstånd.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.4.5(N) - Besvär av trafikbuller i eller i närheten av bostaden

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2021

5%

av kvinnor i Sverige har svårt att somna/blir väckt i hemmet på grund av buller

2021

6%

av män i Sverige har svårt att somna/blir väckt i hemmet på grund av buller

Tabell

Personer som uppger att det är svårt att sova/blir väckt på grund av buller i hemmet

Andel i procent av kvinnor, män, samtliga

  Ålder Kvinnor Män Samtliga
2021 16-84 år 5 6 5
2020 16-84 år 3 3 3
2018 16-84 år 4 3 3
2015 18-84 år 4 3 3
2007 18-80 år 3 2 3

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten

2007 och 2015 var källan Miljöhälsoenkäten.

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Miljöhälsoenkäten, nationella och regionala resultat

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Personer som uppger att det är svårt att sova/blir väckt på grund av buller i hemmet

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

3.4.5(N)_B

Indikator 3.4.6(N) - Psykisk påfrestning bland vuxna (16-84 år) efter kön

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2021

42%

av kvinnor i Sverige har nedsatt psykiskt välbefinnande

2021

37%

av män i Sverige har nedsatt psykiskt välbefinnande

Diagram

Psykisk påfrestning bland vuxna (16-84 år) efter kön

Andel i procent av kvinnor, män

3.4.6(N)

Indikator 3.4.7(N) - Psykiska och somatiska besvär bland skolelever

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Skolelever som uppger minst 2 besvär oftare än 1 gång i veckan under de senaste 6 månaderna

Andelar i procent av flickor, pojkar i resp. ålder

Diagram: Skolelever som uppger minst 2 besvär oftare än 1 gång i veckan under de senaste 6 månaderna efter kön och ålder

Delmål 3.5 – Förebygga och behandla drogmissbruk

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Indikator 3.5.1 - Täckning av behandlingsinsatser för missbruksrelaterade sjukdomar

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 3.5.2 - Alkoholkonsumtion per capita

Nyckeltal

2020

8,5liter

ren alkohol konsumeras igenomsnitt per person i Sverige

Diagram

Registrerad och oregistrerad alkoholanskaffning i liter ren alkohol för personer 15 år och äldre

Alkoholkonsumtion per capita

3.5.2

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.5.3(N) - Riskkonsumtion av alkohol

Tabell

Riskkonsumtion av alkohol (andel i procent), 16–84 år, fördelat på kön

  Totalt 16-84 år 16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år
2021          
Kvinnor 12 18 11 13 8
Män 18 20 18 20 14
Totalt 15 19 15 17 11
2020          
Kvinnor 12 19 9 13 8
Män 20 23 20 21 15
Totalt 16 21 14 17 11
2018          
Kvinnor 13 20 11 14 8
Män 20 25 17 22 13
Totalt 16 22 14 18 10
2016          
Kvinnor 13 23 11 13 8
Män 20 26 18 22 14
Totalt 17 25 15 18 11

3.5.4(N) Psykisk störning och beteendestörning av psykoaktiva substanser

Diagram

Antal patienter med psykisk störning orsakad av alkhol

Per 100 000 kvinnor, män, samtliga

3.5.4(N)_A

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Diagram

Antal patienter med psykisk störning orsakad av narkotika

Per 100 000 kvinnor, män, samtliga

3.5.4(N)_B

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 3.6 – Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken

Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i världen.

Indikator 3.6.1 - Dödsfall genom trafikolyckor

Nyckeltal

2020

204personer

är antalet dödade i polisrapporterade vägtrafikolyckor i Sverige

Diagram

Dödade i polisrapporterade vägtrafikolyckor

Antal per 100 000 kvinnor, män, samtliga

3.6.1_A

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Dödade i polisrapporterade vägtrafikolyckor

Antal per 100 000 kvinnor, män i respektive åldersgrupp

3.6.1_B

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.6.2.(N) - Skadade i vägtrafiken

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

15 354personer

är svårt och lindrigt skadade i vägtrafiken i Sverige

Diagram

Skadade i polisrapporterade vägtrafikolyckor med svår respektive lindrig personskada

Antal per 100 000 kvinnor, män

3.6.2(N)_A

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Skadade i polisrapporterade vägtrafikolyckor med svår respektive lindrig personskada

Antal per 100 000 kvinnor, män i resp. åldersgrupp

  Lindigt skadade Svårt skadade
  2020 2015 2020 2015
Kvinnor        
0–17 år 88,5 96,6 8,7 9,6
18–24 år 254,1 332,8 23,6 37,1
25–34 år 148,7 208,8 12,0 23,6
35–44 år 123,3 171,2 11,0 22,3
45–54 år 121,9 161,0 12,7 19,4
55–64 år 103,9 118,5 10,6 18,6
65–74 år 52,1 82,6 7,5 12,3
75- år 41,1 63,0 6,2 13,2
Män        
0–17 år 107,2 107,5 10,5 16,0
18–24 år 348,3 428,1 42,7 67,0
25–34 år 217,9 300,9 26,7 43,4
35–44 år 160,2 233,0 22,8 35,6
45–54 år 148,7 198,8 23,7 30,9
55–64 år 129,8 177,3 22,0 26,4
65–74 år 82,1 106,0 15,3 21,6
75- år 76,9 123,6 12,3 19,7

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 3.7 – Tillgängliggöra reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.

Indikator 3.7.1 - Andelen kvinnor i fertil ålder (15–49 år) som har sina behov av familjeplanering tillfredsställa med moderna metoder

Sverige saknar statistik för denna indikator.  

Indikator 3.7.1(P) - Användning av preventivmedel bland kvinnor

Detta är en indikator som ersätter den globala indikatorn 3.7.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.

Nyckeltal

2017

78%

av kvinnor 16-29 år i Sverige använder preventivmedel

2017

90%

kvinnor 30-44 år i Sverige använder preventivmedel

Tabell

Användning av preventivmedel bland kvinnor 16–44 år de senaste 12 månaderna, 2017

Andel i procent i respektive åldersgrupp

Typ av preventivmedel Kvinnor 16–29 år Kvinnor 30–44 år
P-piller med östrogen, s.k. kombinerade 31 11
Minipiller 10 8
P-stav, p-ring, p-plåster, p-spruta, hormonspiral – långtidsverkande 22 21
Kopparspiral 6 12
Kondom 42 27
Pessar 0 0
Akut-p-piller 6 3
Avbrutet samlag 15 19
Säkra perioder 7 9
P-dator eller p-app 3 2
Jag har inte använt någon av ovanstående preventivmedel eller preventivmetoder 9 21
Jag har ingen pågående relation 12 7
Vet inte 1 1
Summa moderna preventivmedel 78 90

Indikator 3.7.2 - Antalet tonårsfödslar per 1 000 kvinnor

Tabell

Tonårsförlossningar

Antal förlossningar per 1000 kvinnor i resp. åldersgrupp i befolkningen

  10-14 år 15-19 år Totalt 10-19 år
2020 0,02 3,09 1,49
2019 0,01 3,56 1,71
2018 0,02 4,42 2,13
2017 0,02 4,64 2,24
2016 0,03 5,59 2,72
2015 0,02 4,94 2,45
2014 0,03 5,35 2,72
2013 0,02 5,36 2,81
2012 0,02 5,50 2,99
2011 0,03 5,98 3,32
2010 0,04 5,98 3,37
2009 0,01 5,85 3,27
2008 0,03 5,95 3,26
2007 0,02 5,87 3,12
2006 0,02 6,01 3,08
2005 0,02 5,99 2,95
2004 0,03 5,96 2,85
2003 0,02 6,25 2,92
2002 0,02 6,74 3,12
2001 0,03 6,65 3,09
2000 0,04 7,03 3,31
1999 0,03 6,69 3,21
1998 0,01 6,37 3,11
1997 0,01 7,05 3,49
1996 0,02 7,60 3,82
1995 0,03 8,39 4,25
1994 0,02 9,46 4,84
1993 0,03 10,89 5,65
1992 0,05 11,75 6,19
1991 0,03 12,90 6,86
1990 0,05 13,78 7,36
1989 0,01 12,43 6,56
1988 0,03 11,23 5,85
1987 0,04 10,69 5,52
1986 0,04 11,14 5,72
1985 0,03 10,76 5,53
1984 0,02 10,52 5,46
1983 0,01 11,50 6,01
1982 0,03 12,99 6,72
1981 0,05 14,26 7,25
1980 0,05 15,53 7,70
1979 0,03 17,05 8,19
1978 0,05 18,97 8,94
1977 0,03 21,88 10,32
1976 0,05 24,72 11,84
1975 0,05 28,45 13,89
1974 0,04 31,62 15,74
1973 0,08 30,68 15,52

Källa: Medicinska födelseregistret - Socialstyrelsen

Antal förlossningar av mödrar med endast levande födda barn.

Åldersgrupperna avser ålder vid förlossningen.

Befolkningen avser medelbefolkningen under samma år.

Senast uppdaterad: 2022-04-01

Delmål 3.8 – Tillgängliggör sjukvård för alla [redovisas ej]

Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

Indikator 3.8.1 - Täckning av grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster i målpopulationer

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.8.2 - Andel av befolkningen med stora hälso- och sjukvårdsutgifter i förhållande till hushållets totala utgifter eller inkomster

Denna indikator är under utredning

Indikator 3.8.3(N) - Haft behov av vård men avstått av ekonomiska orsaker

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 3.9 – Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

Indikator 3.9.1 - Dödsfall till följd av luftföroreningar

Nyckeltal

2015

7 600personer

i befolkningen 30 år och äldre dör i Sverige till följd av luftföroreningar

Indikator 3.9.2 - Dödsfall till följd av brist på rent vatten, sanitet och hygien

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 3.9.3 - Dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.9.4(N) - Luftkvalitet i eller i närheten av bostaden

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2015

20%

kvinnor i Sverige besväras av bilavgaser i eller i närheten av bostaden

2015

14%

män i Sverige besväras av bilavgaser i eller i närheten av bostaden

Diagram

Besvärade av bilavgaser vid bostaden

Andel i procent av kvinnor, män, samtliga

Diagram: Besvärade av bilavgaser vid bostaden efter kön

Delmål 3.a – Genomför världshälsoorganisationens ramkomvension om tobakskontroll

Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.

Indikator 3.a.1 - Prevalens för daglig tobaksrökning

Nyckeltal

2020

7%

av kvinnor i Sverige röker dagligen

2020

7%

av män i Sverige röker dagligen

Diagram

Personer 16-84 år som röker dagligen

Andel i procent av kvinnor, män

3.a.1_A

Tabell

Personer som röker dagligen

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

  Kvinnor Män
  16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år 16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år
2020 4 5 9 9 4 7 8 7
2018 5 5 10 8 5 6 9 8
2016 8 8 13 8 8 5 9 10
2015 11 7 14 12 6 7 12 8
2014 9 6 16 12 7 9 12 8
2013 12 7 14 11 7 9 15 10
2012 11 9 16 11 8 9 14 10
2011 13 8 17 11 8 9 13 10
2010 12 11 17 10 9 9 18 11
2009 10 12 18 11 10 8 16 10
2008 12 12 19 11 8 11 15 9
2007 14 14 22 13 9 9 18 11
2006 13 14 21 11 7 11 18 11
2005 15 17 22 11 9 11 17 10
2004 16 18 25 12 10 14 19 11

Indikator 3.a.2(N) - Prevalens för tobaksbruk dagligen eller ibland

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 3.b – Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla

Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång till läkemedel.

Indikator 3.b.1 - Täckningsgrad i målbefolkningen för alla vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet

Tabell

Barnvaccinationer efter vaccin

Andel i procent

  Stelkramp, Difteri, Kikhosta Mässling, Påssjuka, Röda hund Pneumokock
2020 98 97 97
2019 97 97 97
2018 98 97 97
2017 97 97 97
2016 97 97 97
2015 98 97 97
2014 98 98 97
2013 98 97 98
2012 98 97 98
2011 98 97 98
2010 98 96 60

Källa: Barnvaccinationer efter vaccin, region och år. Andel (procent), Folkhälsomyndigheten

Tre doser mot Difteri, stelkramp och kikhosta. En dos mot mässling, påssjuka och röda hund. Tre doser mot pneumokockinfektion.

2020: Riket är exklusive Uppsala och Örebro län för 2020-12-31
2019: Riket är exklusive Uppsala och Örebro län för 2019-12-31
2018: Riket är exklusive Uppsala och Jämtlands län för 2018-12-31
2015: Riket är exklusive Dalarnas län för 2015-12-31
2014: Riket är exklusive Stockholms län för 2014-12-31

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Barnvaccinationer efter vaccin, region och år. Andel (procent)

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Minst 2 doser av HPV-vaccin efter födelseår

Andel i procent

Födelseår Flickor Pojkar
2009 78 72
2008 81  
2007 84  
2006 83  
2005 80  
2004 78  
2003 79  

Källa: HPV-vaccinationer i nationella vaccinationsregistret efter antal doser och födelseår. Andel (procent), Folkhhälsomyndigheten

Andel folkbokförda flickor (2020-06-30) med minst en registrerad dos HPV-vaccin i vaccinationsregistret per kommun/ län och födelseår. Flickor födda 2003-2008, vaccinationsdatum t o m 2020-06-30.

Det förekommer en viss underrapportering till det nationella vaccinationsregistret, som kan bero såväl på den tekniska som den mänskliga faktorn. Den verkliga andelen vaccinerade kan därför vara högre i flera kommuner.

HPV-vaccin har erbjudits flickor i årskurs 5 eller 6 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vid 13 års ålder bör de flesta ha fått erbjudande om vaccination.

Sedan augusti 2020 erbjuds vaccination alla barn, oavsett kön, i årskurs 5. 

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, HPV-vaccinationer i nationella vaccinationsregistret efter antal doser och födelseår. Andel (procent)

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.b.2 - Offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer till medicinsk forskning och grundläggande hälso- och sjukvård

Nyckeltal

2020

1 499mkr

i svenskt offentligt utvecklingsbistånd går till medicinsk forskning och grundläggande hälso- och sjukvård i utvecklingsländer

Diagram

Svenskt offentligt utvecklingsbistånd till medicinsk forskning och grundläggande hälso- och sjukvård

3.b.2

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.b.3 - Andelen hälso- och sjukvårdsinrättningar som kan erbjuda ett antal livsviktiga läkemedel till ett överkomligt pris och på en hållbar grund

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Delmål 3.c – Öka finansiering och personal till utvecklingsländers hälso- och sjukvård [redovisas ej]

Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Indikator 3.c.1 - Täthet och fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 3.d – Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker

Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.

Indikator 3.d.1 - Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet (IHR)

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.d.2 - Minska andelen infektioner i blodomloppet som orsakas av organismer resistenta mot vissa antimikrobiella medel

Diagram

Andel infektioner i blodbanan som orsakas av vissa antibiotikaresistenta bakterier

Personer i befolkningen med allvarlig infektion i blodbanan orsakad av Escherichia coli (E. coli) eller Staphylococcus aureus (S. aureus)

3.d.2

Källa: Swedres-Svarm 2020, Folkhälsomyndigheten

MRSA är resistenta Staphylococcus aureus mot cefoxitin och ESBL är resistenta Escherichia coli (E. coli) mot 3:e generationens cefalosporiner(cefotaxim).

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-04-01

Indikator 3.d.3(N) - Konsumtion av antibiotika inom öppenvård och slutenvård

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

10definierade dygnsdoser

säljs i Sverige per 1 000 invånare och dag

Diagram

Antibiotikaförsäljning i öppenvård och slutenvård

Definierade dygnsdoser per 1 000 invånare och dag (DDD/TIND)

3.d.3(N)

Källa: Antibiotikaförsäljningen i Sverige, Folkhälsomyndigheten

DDD/TIND = Definierade dygnsdoser per 1 000 invånare och dag.

Antibiotika sålt på slutenvårdsrekvisition inom region Dalarna och Jämtland Härjedalen ingår inte i denna statistik då det inte rapporeras till eHälsomyndigheten.

Antibiotikaförsäljningen under 2020 påverkades stort av covid-19 pandemin och en minskad försäljning ses inom alla vårdformer och framförallt öppenvården.

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Antibiotikastatistik

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.d.4(N) - Nationell indikator om antibiotikaresistens

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar