Till innehåll på sidan

Delmål 4.a – Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Indikator 4.a.1 – Andelen skolor med grundläggande service, efter typ av service

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 4.a.2(N) – Andel elever som upplevt mobbning under de senaste månaderna

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2017/2018

20%

av flickor 11-, 13- och 15 år i Sverige har upplevt mobbing de senaste månaderna

2017/2018

19%

av pojkar 11-, 13- och 15 år i Sverige har upplevt mobbing de senaste månaderna

Diagram

Elever som upplevt mobbning de senaste månaderna, genomsnitt för 11-, 13- och 15-åringar

Andel i procent av flickor, pojkar

Diagram: Elever som upplevt mobbning de senaste månaderna, genomsnitt för 11-, 13- och 15-åringar, efter kön

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Elever som upplevt mobbning 2–3 gånger i månaden eller oftare under de senaste månaderna

Andel i procent av flickor, pojkar i resp. åldersgrupp

Diagram: Elever som upplevt mobbning 2–3 gånger i månaden eller oftare under de senaste månaderna efter kön och ålder

Senast uppdaterad: 2021-03-10