Till innehåll på sidan

SDDS plus, Svensk ekonomisk och finansiell statistik

Senast uppdaterad: 2021-01-15

Uppgifterna på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS Plus-statistik, innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB).

För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, se DSBB Home Page.

Länkarna till SDDS Plus-statistik uppdateras samma dag som ny statistik offentliggörs. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Riksbank (RB), Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksgäldskontoret (RGK) och Konjunkturinstitutet (KI).

Real sektor

Datakategori Nationell
webbsida
SDMX-
fil
Metadata
Nationalräkenskaper SCB SDMX Metadata
Finansräkenskaper SCB SDMX  Metadata
Industriproduktionsindex SCB SDMX Metadata
Sysselsättning SCB SDMX Metadata
Arbetslöshet SCB SDMX Metadata
Löner i privat sektor SCB SDMX Metadata
Konsumentprisindex SCB SDMX Metadata
Producentprisindex SCB SDMX Metadata

Offentlig sektor

Datakategori Nationell
webbsida
SDMX-
fil
Metadata
Offentlig sektor, transaktioner SCB SDMX Metadata
Offentlig sektor, bruttoskuld
SCB SDMX Metadata
Staten, transaktioner – budgetsaldo ESV SDMX Metadata
Staten, transaktioner – nettolånebehov Riksgälden SDMX  Metadata
Statsskulden Riksgälden SDMX Metadata

Finansiella marknader

Datakategori Nationell
webbsida
SDMX-
fil
Metadata
Finansmarknadsstatistik SCB SDMX Metadata
Riksbankens tillgångar och skulder Riksbanken SDMX Metadata
Finansiella bolag utom monetära finansinstitut SCB SDMX Metadata
Finansiella indikatorer   SDMX  
Primärkapital i förhållande till riskvägda tillgångar
SCB   Metadata
Primärkapital i förhållande till totala tillgångar
SCB   Metadata
Osäkra lånefordringar i förhållande till eget kapital
SCB   Metadata
Osäkra lånefordringar i förhållande till total utlåning
SCB   Metadata
Avkastning på totala tillgångar
SCB   Metadata
Likvida tillgångar i förhållande till kortsiktiga skulder
SCB   Metadata
Husprisindex SCB   Metadata
Räntebärande värdepapper
SCB SDMX Metadata
Räntor1 Riksbanken   Metadata
Räntor1 SCB   Metadata
Aktiekurser1 Börsen   Metadata

Utlandssektorn

Datakategori Nationell
webbsida
SDMX-
fil
Metadata
Betalningsbalans SCB SDMX Metadata
Valutareserv Riksbanken SDMX  Metadata
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta Riksbanken SDMX  Metadata
Utrikeshandel SCB SDMX Metadata
Utlandsställning SCB SDMX Metadata
Räntebärande utlandsskuld SCB SDMX Metadata
Portföljinvesteringar – deltagande1
CPIS IMF   Metadata
Direktinvesteringar – deltagande 1
CDIS IMF   Metadata
COFER – deltagande1 COFER   Metadata
Växelkurser1 Riksbanken   Metadata

Befolkning

Datakategori Nationell
webbsida
SDMX-
fil
Metadata
Befolkningsstatistik SCB SDMX Metadata

Addendum

Datakategori Nationell
webbsida
SDMX-
fil
Metadata
Barometerdata1 Konjunkturinstitutet   Metadata

1) SDMX konvertering är inte ett krav för denna kategori.