Till innehåll på sidan

Energipriser på naturgas och el

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistikinsamling sker två gånger per år och avser genomsnittligt pris på el och naturgas samt genomsnittligt nätpris för respektive el och gas. För varje förbrukarkategori beräknas de genomsnittliga priserna perioderna första respektive andra halvåret. Insamlingen görs med postenkäter, som skickas till 25 företag. Uppgifter inhämtas för industrikunder och hushållskunder.

Syftet med denna undersökning är främst att utgöra underlag för rapportering till EU:s statistikkontor Eurostat i enlighet med EG-direktiv 90/377/EEC. Statistiken ska belysa nivån på och utvecklingen av priser på el och naturgas för olika förbrukarkategorier enligt EG-direktivet. En jämförelse mellan länder ska också kunna göras.

Statistik om genomsnittligt pris (inklusive nät) på el och gas publiceras också på SCB:s webbplats. Där finns även statistik om nätpriser på naturgas per den 1 januari och om antal byten av naturgasleverantör per kvartal.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen sänds till Eurostat två månader efter referensdatum och publiceras i Eurostats publikation Statistics in Focus och Electricity Prices. Dessutom redovisas uppgifterna i tablåform på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/energipriser