Till innehåll på sidan

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med undersökningen är att mäta de kvartalsvisa lagervariationerna inom varuhandeln och övriga tjänstebranscher. Lagerstatistiken används av Nationalräkenskaperna med avsikt att beräkna BNP.

Sekundära användare av lagerstatistiken är Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Instruktioner

De värden som efterfrågas är företagets totala lagervärde, per den sista det aktuella kvartalet. Det krävs inte någon inventering för att besvara undersökningen utan det värde som efterfrågas är bokfört lagervärde alternativt en uppskattning av lagervärdet. Inventeras lagret endast en gång per år får man göra en uppskattning av lagervärdet per kvartal.

Beroende på om företaget är verksam inom varuhandel eller tjänstenäringar ska man fördela lagervärdet på olika varugrupper.

För företag inom näringsgren SNI 45-47 (handel) ska företagets lagervärde fördelas på olika varugrupper (se mer information via länken ”Beskrivning av lagerstatistikens varugrupper (pdf)” som ni finner under ”Se även” uppe till höger på sidan).

I lagervärdet ingår er del i centrallager, era lager hos återförsäljare samt lager utanför Sveriges gränser om ni äger varorna. I lagervärdet ingår inte moms, punktskatter, lager av fastigheter, värdepapper eller lager för annans räkning.

Om ni använder baskontoplan avser det konto 1460.

Skriv gärna en kommentar om det skett några större förändringar mellan kvartalen.

För företag inom näringsgren SNI 58-63, 69-74 är det två varugrupper som efterfrågas:
(1) Pågående arbeten avser tjänster som utförts men som inte fakturerats vid kvartalsslut. Om ni använder baskontoplan avser det konto 1470.
Om ni förtidsfakturerar de pågående arbetena lämnar ni noll.
(2) Handelsvaror avser företagets lager av varor som ska säljas vidare utan vidareförädling. Om ni använder baskontoplan avser det konto 1460.
Lager av råvaror och förnödenheter ska inte rapporteras.

Tidsplan

Utskick av brev med inloggningsuppgifter sker i slutet av varje kvartal i undersökningen. Sista svarsdag är i regel den 15:e i månaden efter respektive kvartals utgång.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Alla stora företag är utvalda och ett urval av de mindre. Gränsen för att räknas som ett företag med stort lagervärde varierar från bransch till bransch. Delar av urvalet byts ut en gång per år. Det förekommer dock att enskilda företag ingår i urvalet flera år i rad. För statistikens tillförlitlighet är det helt avgörande att utvalda företag skickar in efterfrågade uppgifter.

Hur ska jag göra när jag inte kan få fram definitiva uppgifter i tid?

Det krävs inte någon inventering för att besvara undersökningen utan det värde som efterfrågas är bokfört lagervärde alternativt en uppskattning av lagervärdet. Inventeras det endast en gång per år får man göra en uppskattning av lagervärdet per kvartal.

Kan vi få anstånd?

Om ni inte hinner skicka in uppgifterna till sista svarsdatum, kontakta oss. Normalt sett är det inga hinder att förlänga svarstiden en till två veckor. Ni underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa om ni behöver anstånd. Glöm inte att ange vilket företag/organisationsnummer det gäller.

Vilken varugrupp har vårt företag?

Under ”Se även” (uppe till höger på sidan) finns en beskrivning av alla varugrupper för de företag som är verksamma inom varuhandel. För tjänstenäringar ber vi er om att rapportera in ”Pågående arbeten” samt ert totala lagervärde av handelsvaror.

Hur gör jag för att få en pappersblankett för att lämna mina uppgifter?

Om ni vill lämna uppgifterna på pappersblankett, kontakta oss via e-post  insamling.lager@scb.se eller telefon 010-479 62 70. Glöm inte att ange organisationsnummer eller löpnummer om ni skickar e-post.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat för lagerstatistiken publiceras kvartalsvis cirka 45 dagar efter avslutat kvartal.

Lagerutveckling samt förändring i tusentals kronor på aggregerad branschnivå redovisas i Statistikdatabasen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Undersökningen avser företag inom tjänstesektorn och endast så många företag som behövs för att statistiken ska uppnå den kvalitet som krävs kommer med i urvalet. Urvalet är slumpmässigt och delar av urvalet förnyas varje år. Ett företag är vanligen med i flera år – hur länge beror främst på företagets bransch och storlek. De största företagen i branschen är alltid med.

För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda företag. Ett företag som är med i undersökningen kan därför inte bytas ut mot ett annat.

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2015:4). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Telefon
010-479 60 65
E-post
insamling.lager@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/lager