Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling inom offentlig sektor

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningen Forskning och utveckling (FoU) inom offentlig sektor visar hur mycket medel som den offentliga sektorn lägger på forskning och utveckling som antal personer, årsverken och totala utgifter.

Offentlig sektor utgörs av statliga myndigheter, offentliga forskningsstiftelser, regioner och kommuner.

Undersökningen genomförs vartannat år.

Huvudanvändare är departementen, främst Utbildnings-, Närings- och Finansdepartementet. Andra viktiga användare är forskningsråden, IVA, Tillväxtanalys, Vinnova och Tillväxtverket samt vissa intresseorganisationer. Statistiken används även av enskilda forskare och av internationella organisationer såsom EU, OECD, och UNESCO. SCB använder också resultaten från undersökningen i beräkningarna av Sveriges BNP.

Instruktioner

Klicka på den länk som gäller din sektor.

Vilka frågor ingår i webblanketten?

För att få en överblick av blanketten kan du klicka på den länk som gäller din sektor.

Blanketten innehåller automatiska hopp mellan frågor. Vilka frågor som
presenteras beror på vilka svar du lämnar i föregående frågor. Du
kommer därför eventuellt inte att få upp samtliga frågor, utan endast de
frågor som är aktuella för dig.

Vad menas med forskning?

Forskning består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Vad menas med utvecklingsverksamhet?

Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma till exempel nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Hur kan man särskilja vanlig verksamhet från FoU-verksamhet?

Grundkriterierna för att skilja FoU från närstående verksamhet är att det ska finnas ett inslag av nyskapande och kreativitet i verksamheten. Utfallet av verksamheten ska vara oviss, och ovissheten ska även gälla åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Dock ska verksamheten vara planerad och budgeterad och resultatet ska avses att potentiellt kunna överföras och reproduceras i andra verksamheter. I all FoU-verksamhet ska det finnas ett inslag av nyskapande. Ett normalt konstruktions- eller undersökningsarbete som följer etablerade rutiner, räknas inte till FoU, även om det utförs av forskarutbildad personal.

Vad gör man om exakta uppgifter för FoU saknas?

Om underlag för exakta uppgifter saknas eller är svårtillgängliga kan uppskattningar och avrundningar lämnas.

Vilken redovisningsperiod som uppgifterna om FoU avser?

Uppgifterna ska avse kalenderåret 2021.

Vad är syftet med det nya avsnittet avseende Artificiell intelligens?

På uppdrag av regeringen genomför SCB en undersökning om användning och utgifter kopplade till artificiell intelligens (AI). Undersökningen genomförs i hela näringslivet och offentlig sektor, inklusive universitets- och högskolesektorn. Syftet är att belysa variation i användning av AI inom och mellan sektorer och branscher samt faktorer som påverkar användningen.

Ska frågorna avseende Artificiell intelligens endast relatera till FoU-verksamhet?

Nej. Vi frågar efter användningen av AI och de utgifter som är kopplade till användningen. Till skillnad från övriga avsnitt i blanketten ska dessa frågor avse hela organisationen, inte bara eventuell FoU-verksamhet. Tänk på att rådfråga andra funktioner inom er organisation, till exempel en it-ansvarig, om du inte ensam kan svara på frågorna.

Om underlag för exakta uppgifter saknas er är svårtillgängliga kan uppskattningar och avrundningar lämnas.

Tidsplan

Sista insändningsdatum för undersökningen är 25 mars 2022.

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

Kontakta oss så skickar vi ut era inloggningsuppgifter igen. Om du skickar e-post, skriv organisationsnummer och vilken adress inloggningsuppgifterna ska skickas till. Vi skickar inloggningsuppgifter med e-post.

Varför är det viktigt att just vi lämnar uppgifter?

För att de statistiska metoderna ska ge rättvisande resultat är det lika viktigt att få in svar från samtliga uppgiftslämnare, oavsett om de bedriver FoU-verksamhet eller inte.

Uppgifterna behövs eftersom svaren ingår i beräkningarna av BNP. Resultatet används också som underlag till policybeslut och vid dimensionering och avvägning av olika insatser och stödåtgärder samt vid prioritering av forskningsområden. Andra användningsområden är bland annat forskning.

Ta del av den färdiga statistiken

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:2). Samråd sker med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Forskning och Utveckling i offentlig sektor

Telefon
010-479 60 65
E-post
insamling.fou@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fou-offentlig-sektor