Till innehåll på sidan

Aktiviteten i ekonomin ökade med 3,2 procent i juli

| Nyhet

Aktiviteten i ekonomin ökade med 3,2 procent under juli 2020, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator.

Aktivitetsindikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.
Uppgången i juli innebär den andra månaden i rad med positiv utveckling i ekonomins aktivitet.
– Det stärker intrycket av en viss återhämtning efter vårens kraftiga nedgångar, säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB.

Figur 1: Aktivitetsindex, säsongrensad volymutveckling och nivå

Aktivitetsindikatorn juli2020

Aktiviteten i ekonomin var 4,1 procent lägre i juli 2020 än i juli 2019. Ingen kalendereffekt fanns under månaden. Det största bidraget till nedgången i årstakt kommer från hushållens konsumtion på användningssidan. På produktionssidan förklaras nedgången framförallt av lägre varuproduktion medan tjänstebranscherna går något bättre.
– Även om flera krisdrabbade branscher går fortsatt tungt börjar produktionen att återhämta sig i stora delar av näringslivet. Vissa branscher, framförallt inom tjänstesektorn, utvecklas nu positivt även i jämförelse med föregående år, säger Melker Loberg.
SCB kommer att publicera den månatliga aktivitetsindikatorn de nästkommande månaderna med följande publiceringsdatum:

Referensmånad

Publicering

Augusti

2020-10-08

September

2020-11-05[1]

Oktober

2020-12-09

[1] Notera ändrat publiceringsdatum, tidigare planerat datum var 2020-11-09.

Fakta: Aktivitetsindikatorn

Aktivitetsindikatorn är tänkt att belysa den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger. Den svarar på hur svensk ekonomi har utvecklats på månadsbasis, till skillnad från de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den baseras på ett betydligt mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.
För att redovisa ett entydigt resultat görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget på att den ekonomiska aktiviteten mätt från användningssidan minskade med 4,3 procent medan produktionssidan visade en minskning med 4,0 procent, jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta ledde till en avstämd aktivitetsindikator som minskade med 4,1 procent.

Länkar:
Tidsserier för aktivitetsindikatorn (Excelfil)
Beräkningsrutiner för aktivitetsindikatorn och försäljningsindikatorn
Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Kontakt

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se