Till innehåll på sidan

Aktiviteten i ekonomin ökar i september

| Nyhet

Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsätter att öka, visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator. I september ökade den med 1,2 procent, säsongrensat och jämfört med föregående månad.

Aktivitetsindikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.

September är den fjärde månaden i följd med positiv utveckling i ekonomins aktivitet.

– Återhämtningen har varit särskilt stark inom industrin där flera branscher nu utvecklas positivt i årstakt, säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB.

Aktiviteten i den svenska ekonomin har ökat sedan i juni
(Säsongrensad volymutveckling och indexnivå)

Aktiviteten i den svenska ekonomin

Aktiviteten i ekonomin var 2,9 procent lägre i september 2020 än i september 2019, i kalenderkorrigerad volym. Den okorrigerade volymutvecklingen var -1,7 procent. Den största orsaken till nedgången i årstakt på användningssidan kommer från lägre hushållskonsumtion. På produktionssidan förklaras nedgången framförallt av nedgångar inom tjänstesektorn.

Mer information om utvecklingen i näringslivet återfinns i produktionsvärdeindex.

Den kalenderkorrigerade volymutvecklingen i augusti och juli har reviderats till minus 3,7 respektive minus 3,6 procent, från tidigare minus 4,0 respektive minus 3,7 procent.

SCB kommer att publicera den månatliga aktivitetsindikatorn de nästkommande månaderna med följande publiceringsdatum:

Referensmånad Publicering
Oktober 2020-12-09
November 2021-01-12
December 2021-02-01

Mer information om den sammantagna utvecklingen för det tredje kvartalet återfinns i BNP-indikatorn.

Fakta: Aktivitetsindikatorn

Aktivitetsindikatorn är tänkt att belysa den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger. Den svarar på hur svensk ekonomi har utvecklats på månadsbasis, till skillnad från de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den baseras på ett betydligt mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.

För att redovisa ett entydigt resultat görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget på att den ekonomiska aktiviteten mätt från användningssidan minskade med 2,9 procent medan produktionssidan visade en minskning med 0,5 procent, jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta ledde till en avstämd aktivitetsindikator som minskade med 1,7 procent.

Länkar:

Tidsserier för aktivitetsindikatorn (Excelfil)

Beräkningsrutiner för aktivitetsindikatorn och försäljningsindikatorn

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Kontakt

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se