Till innehåll på sidan

Förslag öppnar upp för statistik om friskolor

| Pressmeddelande

SCB föreslår ändrade regler som gör det möjligt för vårdnadshavare och elever att fortsatt kunna jämföra skolor.

Enligt förslaget ska vissa sekretessbrytande regler säkerställa att Skolverket får de uppgifter som myndigheten behöver för att genomföra sitt uppdrag. Uppgifter om elever och vårdnadshavare ska däremot omfattas av absolut sekretess även hos Skolverket.

— För SCB är det av yttersta vikt att vår statistik aktivt används i medborgarnas tjänst, samtidigt som vi ger ett starkt skydd för dem som lämnar uppgifter till oss. Det är en grundförutsättning för statistikens kvalitet och myndighetens trovärdighet, säger SCB:s chefsjurist Joachim Angermund.

Den 18 juni gav regeringen SCB och Skolverket varsitt uppdrag att redovisa vilka författningsändringar som behövs för att Skolverket ska kunna lösa sina uppgifter.

— Självklart finns ett allmänt intresse av att kunna jämföra skolor. Samtidigt är det en bärande tanke att uppgifter som samlats in för officiell statistik ska omfattas av absolut sekretess för att värna uppgiftslämnarnas integritet. För att lösa problemet har vi nu föreslagit den här förändringen så att Skolverket kan använda de uppgifter som behövs, säger Joachim Angermund.

Redovisning av regeringsuppdraget

Redovisning av regeringsuppdrag (pdf)

Länkar

Regeringsuppdraget ”Uppdrag om möjligheter för skolmyndigheter, kommuner och skolhuvudmän att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter”

Sekretess om friskolor utreds

Fakta

  • SCB samlar in en stor mängd uppgifter om enskilda och om företag i syfte att producera statistik.
  • Vid utlämnande av uppgifter ska en myndighet alltid göra en sekretessprövning enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 
  • Som huvudregel gäller absolut sekretess för alla SCB:s uppgifter om enskilda individers personliga eller ekonomiska förhållanden och för företags och föreningars ekonomiska förhållanden. Detta gäller även harmlösa uppgifter och även om de är offentliga i andra sammanhang. Som uppgiftslämnare ska man kunna känna sig säker på att de uppgifter man lämnar till SCB inte kommer ut. Sekretessen bidrar därmed också till att skapa ett förtroende för SCB hos allmänheten.
  • Statistiksekretessen omfattar inte myndigheter eller bolag eller föreningar som drivs av kommuner eller landsting.
  • Uppgifter kan i vissa undantagsfall lämnas ut för statistiska eller forskningsändamål men först efter att man prövat att det inte innebär att någon lider skada eller men.

Läs mer om SCB:s sekretesspolicy

Kontakt

Joachim Angermund, chefsjurist, SCB

Telefon
010-479 42 27
E-post
joachim.angermund@scb.se

Susanne Daregård, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 82
E-post
susanne.daregard@scb.se