Till innehåll på sidan

Liten uppgång för näringslivets försäljning i oktober

| Nyhet

Återhämtningen av näringslivets försäljning fortsatte i oktober. Försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående månad, visar SCB:s preliminära försäljningsindikator. Kalenderkorrigerat och jämfört med oktober i fjol var försäljningen 3 procent lägre.

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar Statistikmyndigheten SCB preliminär försäljningsstatistik. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion.

Försäljningen ökade med 1 procent under oktober 2020, säsongsrensat och jämfört med föregående månad.

– Återhämtningen av försäljningen i näringslivet har gått något långsammare de två senaste månaderna. Branscher som flyg och hotell är fortsatt hårt drabbade av krisen, säger Neda Shanbazi, nationalekonom på SCB.

I årstakt var försäljningen 3 procent lägre i löpande priser, kalenderkorrigerat.

Okorrigerat var försäljningen 5 procent lägre i löpande priser, jämfört med motsvarande månad föregående år. Siffrorna visar att försäljningen i både varu- och tjänsteindustrin var lägre i årstakt.

Näringslivets försäljning under september har inte reviderats i säsongrensade eller kalenderkorrigerade tal.

Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period föregående år vägt med försäljning

Bransch Oktober 2020 (%) Ack 2020 (%) Vikt2 (%) 
Varuindustrin  -6 -7 39,6
      Tillverkningsindustrin  -4 -8 24,0
            Verkstadsindustrin -6 -15 11,1
      Byggindustrin  -7  0 9,6 
Tjänster -4 -4 60,4 
      Motorhandel  -9 -4 5,4 
      Järnvägstransport  -33  -25  0,2 
      Kollektivtrafik  -9 -8  0,8 
      Taxi -28 -25  0,2 
      Flygbranschen -71 -60  0,4 
      Hotell -49 -40  0,6 
      Restaurang -17 -18  1,3 
      Resebyråer   -83 -66  0,9 
      Kultur   -17 -19  0,8 
Näringslivet3 -5 -5 100,0 

1) Inte korrigerat för kalendereffekter 2) Branschens omsättning som andel av näringslivet 3) Näringslivet exklusive fastighetsverksamhet, finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård 

Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period föregående år vägt med branschernas förädlingsvärde 

Bransch Oktober 2020 (%) Ack 2020 (%) Vikt2 (%)
Varuindustrin  -4 -6 38,3 
Tjänster (inkl fastigheter)  -3 -3  61,7 
Näringslivet (inkl fastigheter)3  -4 -4  100,0 

1) Inte korrigerat för kalendereffekter 2) Branschens förädlingsvärde som andel av näringslivet 3) Näringslivet exklusive finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård

Försäljningsindikatorn publiceras för sista gången den 22 januari 2021. Det är en tillfällig statistikprodukt som togs fram med anledning av att det förväntades ovanligt stora förändringar i ekonomin under andra och tredje kvartalet 2020. Under 2021 kommer SCB att tidigarelägga publicering av annan statistik för att möta samma behov.

Fakta: Preliminär försäljningsstatistik

Statistiken är framtagen för att ge en aktuell bild av det ekonomiska läget i näringslivet. Den bygger på momsuppgifter som för oktober kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).
För oktober är det en vägd svarsfrekvens på 63 procent, vilket är något lägre än tidigare månader. Statistiken bedöms hålla hög kvalitet för summan av hela näringslivet och delaggregaten varuindustri och tjänster. För enskilda branscher är osäkerheten större men indikerar ändå en förväntad utveckling.
Statistiken är inte fastprisberäknad och det var en arbetsdag mindre i oktober 2020 jämfört med oktober 2019.

SCB publicerar den månatliga försäljningsindikatorn under hösten vid följande publiceringsdatum:

Referensmånad Publicering
November 2020-12-22
December 2021-01-22

Länkar

Tidsserier för försäljningsindikatorn (Excelfil)

Liten uppgång för näringslivets försäljning i september

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Beräkningsrutiner för försäljningsindikatorn (pdf)

Fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället

Kontakt

Neda Shahbazi, statistiker

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Julia Hachichou

Telefon
010-479 40 38
E-post
julia.hachichou@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se