Till innehåll på sidan

SCB släpper reviderade AKU-siffror

| Pressmeddelande

Nästa vecka släpper SCB reviderad statistik rörande Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för perioden juli 2018–september 2019. De omarbetade siffrorna publiceras torsdagen den 14 november, samtidigt som statistiknyheten om AKU för oktober 2019.

Den reviderade statistiken bygger på data från SCB:s insamlingsavdelning, som hanterar halva AKU:s urval. Genom att minska detaljnivån i de publicerade siffrorna kan SCB säkerställa statistikens kvalitet såväl bakåt i tid som framöver.

– AKU kommer att publiceras månadsvis även i fortsättningen, och med de åtgärder vi vidtagit säkrar vi statistikens kvalitet. Med det minskade urvalet blir det svårare med analyser på mer finfördelad nivå, men helheten blir korrekt, säger John Kling, enhetschef för AKU.

Fördjupade analyser

Inför publiceringen av AKU för september i år kunde SCB konstatera oförklarliga avvikelser i rådatan som samlats in av EVRY på uppdrag av SCB. Avvikelserna ledde till att skattningarna av arbetslöshet och sysselsättning påverkades.

SCB har huvudansvaret för datainsamlingen och har tillsammans med EVRY vidtagit åtgärder i form av fördjupade analyser och tätare avstämning för att reda ut vad avvikelserna beror på. SCB och EVRY är överens om att det finns avvikelser i datainsamlingen, men det är inte klarlagt i hur stor grad det påverkat skattningarna i statistiken.

– Givet att insamlingen till AKU är en komplicerad process har SCB haft god insyn i EVRY:s utförande av uppdraget. EVRY ser väldigt allvarligt på att det för närvarande inte går att fastställa orsakerna till de avvikelser som har upptäckts och genomför nu en revision. Vi har inlett samtal med SCB om nedtrappning av EVRY:s del av datainsamlingen och för diskussioner om i vilken form det ska ske, säger Johan Nygaard, senior vice president för EVRY ASA.

Nya metoder

AKU är en urvalsundersökning som görs genom telefonintervjuer, där SCB och EVRY genomför 50 procent var. Intervjuerna utgör inte en del av EVRYs kärnverksamhet, men för SCB innebär nedtrappningen av samarbetet att AKU:s urval under en period kommer halveras för att sedan trappas upp successivt.

– Vi ser att vi behöver öka stabiliteten i datainsamlingen, vilket kräver ett stort arbete som behöver planeras och utföras av SCB, och som kommer att ta en längre tid. Givet omständigheterna har vi kommit fram till att det här är den bästa lösningen, säger John Kling.

Det ökande bortfallet i urvalsundersökningar är en stor utmaning för AKU, och SCB arbetar sedan flera år tillbaka med alternativa metoder för att säkerställa framtidens arbetskraftsundersökningar. En utökad användning av registerdata är en av dessa, exempelvis de månadsvisa arbetsgivardeklarationerna (AGI) som infördes 2019. Sådan information kan förbättra och utveckla SCB:s statistik på flera områden.

Bakgrund: Påverkade skattningar

Inför publiceringen av AKU för september 2019 kunde SCB konstatera brister i datainsamlingen som påverkat statistikens kvalitet. Bristerna härleds framförallt till perioden från våren 2019 och framåt. Med anledning av detta påverkas också förändringsskattningar bakåt.

Till följd av bristerna påverkades framför allt skattningarna av arbetslöshet och sysselsättning.

Såväl minskningen av sysselsättningen som ökningen av arbetslösheten har överdrivits något den senaste tiden. Förändringarna som har kommunicerats sedan juni 2019 är missvisande. Arbetslösheten var egentligen måttligt ökande under denna period. Samtidigt har sysselsättningen haft små förändringar.

Med start sommaren 2018 överskattades först sysselsättningen något, fram till början av 2019, för att sedan underskattas något resten av året. Antalet arbetslösa underskattades något under början av 2019, för att de senaste månaderna ha överskattats något.

Statistiknyhet: AKU för september 2019

Pressmeddelande: Kvalitetsbrister i datainsamlingen påverkar AKU

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

John Kling, enhetschef AKU, SCB

Telefon
010-479 42 52
E-post
john.kling@scb.se

Susanne Delastacia, PR-/pressansvarig, EVRY Sverige

Telefon
073-412 84 61
E-post
susanne.delastacia@evry.com

Johan Nygaard, senior vice president, EVRY ASA

E-post
johan.nygaard@evry.com