Till innehåll på sidan

SCB är kvalitetscertifierat

SCB har certifierat all sin statistik­framställning enligt den internationella standarden för marknads-, opinions och samhälls­undersökningar, ISO 20252.

Stort förtroende för SCB som statistikproducent och för SCB:s statistik är av central betydelse. Statistiken kvalitet är anpassad efter dess ändamål samtidigt som uppgiftslämnarna inte ska belastas mer än nödvändigt. Som ett led i det förtroendeskapande arbetet har SCB valt att certifiera sig enligt standarden ISO 20252.

SCB:s certifikat enligt ISO 20252 (pdf)

SCB har lång tradition av att arbeta med kvalitetsfrågor.

SCB lever upp till kvalitetskraven

Certifieringen är bevis på att en extern granskare har intygat att SCB:s statistikproduktion lever upp till den aktuella standardens kvalitetskrav. Genom certifieringen kan SCB tydligt visa att vi framställer statistik och statistisk information på ett kvalitetssäkrat sätt. Dessutom innebär certifieringen att många av kraven i andra svenska och europeiska kvalitetsramverk för statistik också efterlevs.

SCB har kvalitetssäkrade och väl dokumenterade processer

Våra kunder och användare av vår statistik kan känna sig trygga med att SCB har kvalitetssäkrade och väl dokumenterade processer samt en effektiv kvalitetskontroll. Vi kontrollerar de kritiska processerna i verksamheten och lever upp till kraven som ställs på medarbetarnas utbildning och kompetens. SCB är alltid öppna med hur vi tagit fram statistiken och redovisar kända kvalitetsbrister.