Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2015:04

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag inom industrin och tjänstenäringarna att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning;

Publicerad: 2015-01-21

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Företag inom följande branscher enligt Svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning.

B 07 Metallmalmsgruvor
B 08 Annan industri för mineralutvinning
B 09 Serviceföretag till utvinning
C 10 Livsmedelsindustri
C 11 Dryckesvaruindustri
C 12 Tobaksindustri
C 13 Textilindustri
C 14 Beklädnadsindustri
C 15 Industri för läder och lädervaror
C 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
C 17 Pappers- och pappersvarutillverkning
C 18 Grafisk och annan reproduktionsindustri
C 19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
C 20 Industri för baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form
C 21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
C 22 Gummi- och plastvaruindustri
C 23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
C 24 Stål- och metallverk
C 25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
C 26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik
C 27 Industri för elapparatur
C 28 Övrig maskinindustri
C 29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
C 30 Annan transportmedelsindustri
C 31 Möbelindustri
C 32 Annan tillverkningsindustri
C 33 Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater
E 36 Vattenförsörjning
E 37 Avloppsrening
E 38 Avfallshantering; återvinning
E 39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
G 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
G 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
G 47 Detaljhandel utom med motorfordon
H 49 Landtransport; transport i rörsystem
H 50 Sjötransport
H 51 Lufttransport
H 52 Magasinering och stödtjänster till transport
H 53 Post och kurirverksamhet
I 55 Hotell- och logiverksamhet
I 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet
J 58 Förlagsverksamhet
J 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning
J 60 Planering och sändning av program
J 61 Telekommunikation
J 62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
J 63 Informationstjänster
L 68 Fastighetsverksamhet
M 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
M 70 Verksamheter som utövas av huvudkontor, konsulttjänster till företag
M71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys
M 72 Vetenskaplig forskning och utveckling
M 73 Reklam och marknadsundersökning
M 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
M 75 Veterinärverksamhet
N 77 Uthyrning och leasing
N 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster
N 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
N 80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet
N 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
N 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster
P 85 Utbildning
Q 86 Hälso- och sjukvård
Q 87 Vård och omsorg med boende
Q 88 Öppna sociala insatser
R 90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet
R 91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
R 92 Spel- och vadhållningsverksamhet
R 93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet
S 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
S 96 Andra konsumenttjänster

Uppgifter ska lämnas till SCB av de företag som valts ut genom statistiska metoder.

2 § Uppgifter om omsättning per kalendermånad ska lämnas varje månad av de utvalda företagen i samtliga branscher. Uppgifterna ska lämnas senast den femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad.

3 § Uppgifter om lagerställning per kvartal ska lämnas varje kvartal av de utvalda företagen i branscherna 07–33, 45–47, 58–63 och 69–74. Uppgifterna ska lämnas senast den femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad.

4 § Uppgifter om orderingång per kalendermånad ska lämnas varje månad av de utvalda företagen i branscherna 07–33. Uppgifterna ska lämnas senast den femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad.

5 § Uppgifter om kapacitetsutnyttjande per kvartal ska lämnas varje kvartal av de utvalda företagen i branscherna 07–33. Uppgifterna ska lämnas senast den femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad.

6 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som följer av 2–5 §§.

7 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 1. Där framgår även till vilken undersökning uppgiften behövs.


Föreskriften träder i kraft den 31 januari 2015, då föreskrifterna (SCB-FS 2014:8) om uppgifter till Statistik om lager och omsättning inom tjänstenäringarna samt (SCB-FS 2014:14) om uppgifter till Konjunkturstatistik för industrin, upphör att gälla.