Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:10

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi;

Publicerad: 2018-04-04

1 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 01–96, exklusive 84 enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter om företagens ekonomi till SCB.

2 § De begärda uppgifterna ska lämnas senast tre veckor efter att de efterfrågats, vilket är den 20 maj, den 15 september eller den 9 oktober varje år. Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast föregående kalenderår. Om företaget har haft brutet räkenskapsår ska uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutas senast april månad det år undersökningen genomförs.

3 § De uppgifter som ska lämnas avser uppgifter om intäkter och kostnader, varulager, sysselsättning, investeringar, handelsmarginaler samt tillgångar och skulder enligt vad som föreskrivs i bilagan.

4 § Uppgifterna ska lämnas elektroniskt i enlighet med specifikationerna i bilagan eller på den blankett som erhålls vid begäran från SCB.

5 § Om det finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 2 §

Denna författning träder i kraft den24 april 2018, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:13) om uppgifter till statistik om företagens ekonomi upphör att gälla.

SCB-FS 2020:13