Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:27

Statistiska centralbyråns föreskrifterom företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion;

Publicerad: 2019-12-12

Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion; 

beslutade den 10 december 2019. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1602 av den 11 oktober 2018 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. 

2 § Uppgifter om industrins varuproduktion ska lämnas till SCB av företag som bedriver verksamhet inom avdelning B och C enligt Svensk näringsgrens-indelning, SNI 2007. 

3 § Uppgifter ska lämnas senast den 20 februari varje år och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter ska lämnas vid en senare tidpunkt. 

4 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med beteckningen Industrins varuproduktion (bilaga). I blankettens avdelning 3.1 och 3.2 ska industriverksamheten fördelas på varunummer. De för året gällande varunumren återfinns på internetadressen www.scb.se/ivp under rubriken "Aktuella varunummer 2019". 

Denna författning träder i kraft den 24 januari 2020, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:24) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

HELEN STOYE
(biträdande generaldirektör)

Cecilia Hertzman
Avdelningen för Ekonomisk statistik)