Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:28

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas, regionernas samt kommunalförbundens årliga bokslut, Räkenskapssammandraget;

Publicerad: 2019-12-13

Hämta föreskriften:

beslutade den 10 december 2019. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Denna föreskrift ska tillämpas på uppgiftsskyldigheten till SCB:s statistik om kommunernas, regionernas samt kommunalförbundens årliga bokslut. 

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna. Bilaga 1-3 avser kommuner, bilaga 4-6 avser regionerna och bilaga 7 avser kommunalförbund. De lämnade uppgifterna ska i samtliga fall avse förhållandena under det närmaste föregående kalenderåret, undantaget insamling av prognosuppgifter för innevarande år i Resultaträkningsprognosen. 

3 § Uppgifter från kommuner och regionerna hämtas in vid tre olika tillfällen.

    För kommuner avser det första insamlingstillfället preliminära bokslutsuppgifter, det andra avser de slutliga bokslutsuppgifterna samt verksamhetsindelade uppgifter och det tredje avser en prognos för innevarande år. Uppgifterna ska lämnas

a)   från det första insamlingstillfället senast vecka 7,

b)  från det andra insamlingstillfället senast vecka 12, och

c)   från det tredje insamlingstillfället senast vecka 22.

    För regionerna avser det första insamlingstillfället slutliga bokslutsuppgifter, det andra tillfället avser verksamhetsindelade uppgifter och det tredje avser en prognos för innevarande år. Uppgifterna ska lämnas

a)   från det första insamlingstillfället senast vecka 7,

b)  från det andra insamlingstillfället senast vecka 14, och

c)   från det tredje insamlingstillfället senast vecka 22.

Uppgifter från kommunalförbund lämnas endast vid ett tillfälle. Uppgifterna från kommunalförbund ska lämnas senast vecka 12.

Eventuella kompletteringar och rättelser av i förväg redan ifyllda uppgifter ska göras i samband med att de begärda uppgifterna lämnas. 

4 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare

tidpunkt än vad som följer av 3 §. 

5 § Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form i enlighet med blanketterna i bilaga 1–7. Vid insamlingstillfället lämnar SCB upplysningar och närmare anvisningar för hur uppgifterna ska lämnas. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:21) om uppgifter till statistik om kommunernas, landstingens samt kommunalförbundens årliga bokslut, Räkenskaps-sammandraget, upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

HELEN STOYE
(Biträdande Generaldirektör)

Jacob Pelgander
(Avdelningen för nationalräkenskaper)