Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:02

SCB:s föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag;

Publicerad: 2020-02-07

beslutade den 21 januari 2020.
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället, i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 1006/2009, och Kommissionens förordning (EU) 2019/1910 av den 7 november 2019 om genomförande av EUparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik för informationssamhället, i den ursprungliga lydelsen.

2 § Uppgifterna som ska lämnas avser företagens användning av it och ska på begäran lämnas en gång per år till SCB, den 17 april eller vid en senare tidpunkt SCB beslutar om. Uppgifterna ska lämnas av företag som valts ut med statistiska metoder.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga (bilaga 1). Efterfrågade uppgifter i undersökningen inriktad mot företag med 10 eller fler anställda ska avse förhållandena under januari månad innevarande kalenderår förutom frågorna 1-7, 16-17, 21, 24, 30-31, 34-35 och 36-37 som ska avse föregående kalenderår. De framgår av blanketten med beteckning Frågeformulär till företag med 10 eller fler anställda (bilaga 2). Uppgifter i undersökningen inriktad mot företag med 0-9 anställda ska avse förhållandena under januari månad innevarande kalenderår förutom frågorna 1-6, 10-12 och 14-16 som ska avse föregående kalenderår. De framgår av blanketten med beteckning Frågeformulär till företag med 0-9 anställda (bilaga 3).

4 § Frågorna i undersökningen får besvaras på frågeformulär på engelska för företag med 10 eller fler anställda (bilaga 4) respektive 0-9 anställda (bilaga 5).

Denna författning träder i kraft den 11 mars 2020, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:8) om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag upphör att gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar
JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Björn Forssell
(Ekonomisk statistik)

Statistiska centralbyråns
författningssamling
ISSN: 0284-0308
Utgivare: Chefsjurist Joachim Angermund