Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:06

Statistiska centralbyråns föreskrifterom uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder;

Publicerad: 2021-02-18

Hämta föreskriften:

beslutade den 2 februari 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Denna föreskrift ska tillämpas på uppgiftsskyldigheten till SCB:s statistik om kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder. 

2 § Kommuner,  regioner samt kommunala bolag som ingår i sektor offentlig förvaltning enligt standard för klassificering av institutionella enheter, S.13, ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 1- 3. Bilaga 1 avser kommuner, bilaga 2 avser regioner och bilaga 3 avser kommun- och regionägda bolag. Uppgifterna ska lämnas till SCB. De lämnade uppgifterna ska avse ställningsvärden vid respektive kvartals utgång samt förändringar som skett under perioden. 

3 § Uppgifterna ska lämnas för

a) kvartal 4, senast vecka 4,
b) kvartal 1, senast vecka 16,
c) kvartal 2, senast vecka 31, och
d) kvartal 3, senast vecka 42. 

4§ Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som följer av 3 §. 

5§ Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form i enlighet med blanketterna i bilaga 1 - 3. Vid insamlingstillfället lämnar SCB upplysningar och närmare anvisningar för hur uppgifterna ska lämnas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 mars 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2020:11) om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE (Generaldirektör)

Linda Larserö (Avdelningen för nationalräkenskaper)