Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:22

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om lediga jobb och vakanser inom privat sektor, primärkommuner och regioner;

Publicerad: 2021-06-24

beslutade den 22 juni 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Uppgifter från arbetsgivare i privat sektor, primärkommuner och regioner till statistik om lediga jobb och vakanser, avseende förhållandena under första, andra och tredje månaden i varje kalenderkvartal, skall på begäran lämnas till SCB senast den tjugonde dagen i den månad, som närmast följer efter den kalendermånad som uppgifterna avser. De arbetsställen och juridiska enheter för vilka uppgifter skall lämnas bestäms med statistisk metod. 

2 § Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifterna enligt 1 § får lämnas vid en senare tidpunkt. 

3 § De uppgifter som ska lämnas av arbetsgivare i privat sektor framgår av bilaga 1 med beteckning AM KVP. De uppgifter som ska lämnas av arbetsgivare i offentlig sektor framgår av bilaga 2 med beteckning AM KVO. 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2003:15) om uppgifter till statistik om lediga jobb och vakanser inom privat sektor, primärkommuner och landstingskommuner upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Mikael Fredberg
(Befolkning och välfärd)