Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:32

Statistiska centralbyråns föreskrifterom uppgifter till statistik om kommunernas, regionernas samt kommunalförbundens årliga bokslut, Räkenskapssammandraget;

Publicerad: 2021-12-15

beslutade den 23 november 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på uppgiftsskyldigheten till SCB:s statistik om kommunernas, regionernas samt kommunalförbundens årliga bokslut, Räkenskapssammandraget. 

2 § Uppgifterna som ska lämnas framgår av bilagorna och ska lämnas i elektronisk form. Vid respektive insamlingstillfälle lämnar SCB upplysningar och närmare anvisningar för hur uppgifterna ska lämnas.

     Insamling av prognosuppgifter ska avse innevarande år. Övriga uppgifter ska i samtliga fall avse förhållandena under det närmaste föregående kalenderåret. 

3 § Uppgifter från kommuner lämnas enligt bilagorna 1–3. Det första insamlingstillfället avser preliminära bokslutsuppgifter, det andra avser de slutliga bokslutsuppgifterna samt verksamhetsindelade uppgifter och det tredje avser en prognos för innevarande år.

     Uppgifterna från kommuner ska lämnas

     a) från det första insamlingstillfället senast vecka 7,

     b) från det andra insamlingstillfället senast vecka 11, och

     c) från det tredje insamlingstillfället senast vecka 21.

 

4 § Uppgifter från regioner lämnas enligt bilagorna 4–6. Det första insamlingstillfället avser slutliga bokslutsuppgifter, det andra avser verksamhetsindelade uppgifter och det tredje avser en prognos för innevarande år.

     Uppgifterna från regioner ska lämnas

     a) från det första insamlingstillfället senast vecka 7,

     b) från det andra insamlingstillfället senast vecka 14, och

     c) från det tredje insamlingstillfället senast vecka 21.

 

5 § Uppgifter från kommunalförbund lämnas enligt bilaga 7 under 2022 och enligt bilagorna 7–8 från och med 2023.

     Uppgifterna från kommunalförbund ska lämnas senast vecka 11.

 

6 § Eventuella kompletteringar och rättelser av i förväg ifyllda uppgifter ska göras i samband med att de begärda uppgifterna lämnas. 

 

7 § Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som följer av 3–5 §§.  

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om bilaga 8 och i övrigt den 1 januari 2022.

2. Genom författningen upphävs Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2020:27) om uppgifter till statistik om kommunernas, regionernas samt kommunalförbundens årliga bokslut, Räkenskapssammandraget 

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE (Generaldirektör)

Linda Larserö (Ekonomisk statistik och analys)