Till innehåll på sidan

Tillhandahållande av handlingar enligt PSI-regleringen

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet har blivit lag i Sverige och gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen, alltså även för SCB.

PSI-direktivet ska ge bättre möjligheter för allmänheten och näringslivet att använda information från den offentliga sektorn för såväl kommersiella som ideella ändamål.

Direktivet har implementerats i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (”PSI-lagen"). PSI står för Public Sector Information.

Lagen innebär framför allt att information hos SCB som faller under PSI-direktivet finns gratis tillgänglig i SCB:s och andra myndigheters databaser.

Här beskriver vi hur lagen tillämpas av SCB och övriga statistikansvariga myndigheter, och vilka undantag som finns.

Rätten att få tillgång till handlingar

I SCB:s verksamhet tillämpas reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

PSI-lagen förändrar inte rätten att få tillgång till handlingar. De som inte omfattas av sekretess kan fortsättningsvis begäras ut med stöd av tryckfrihetsförordningen.

Enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen är en myndighet inte skyldig att lämna ut en handling elektroniskt, utan enbart i pappersform. PSI-lagen innebär ingen förändring av denna regel. Som framgått ovan tillhandahålls dock SCB:s och övriga statistikansvariga myndigheters statistikdatabaser i elektronisk form.

Statistiksekretess och uppdragssekretess

I SCB:s verksamhet gäller reglerna om statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen och uppdragssekretess enligt 31 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen. Reglerna innebär alltså begränsningar av rätten att få ut allmänna handlingar.

Statistikregister, statistiskt primärmaterial och annat underlag som innehåller uppgifter om enskilda (såväl fysiska som juridiska personer) skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. PSI-lagen ger ingen rätt att få tillgång till sekretesskyddat material.

Till skydd för enskilda uppdragsgivare gäller sekretess enligt 31 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen för uppgift som avser bland annat statistisk undersökning som myndigheten utför för enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs. Regeln om uppdragssekretess hindrar i allmänhet SCB att lämna ut uppdragsresultat som framställts på grund av uppdrag från enskilda uppdragsgivare. Officiell statistik som framställts av SCB på uppdrag av andra statistikansvariga myndigheter finns emellertid tillgänglig i de databaser som nås via SCB:s webbplats.

Immateriella rättigheter och licenser

SCB:s och övriga statistikansvariga myndigheters statistikdatabaser får fritt vidareanvändas för kommersiella ändamål utan att det krävs något särskilt tillstånd, avtal eller medgivande av den statistikansvariga myndigheten.

SCB tillämpar således inga särskilda licensvillkor vid tillhandahållande enligt PSI-reglerna.

SCB:s avgiftsfinansierade verksamhet

Insatser utöver SCB:s skyldigheter enligt PSI-reglerna utförs av SCB som ett avgiftsfinansierat uppdrag. Detta enligt SCB:s allmänna avtalsvillkor för uppdragsverksamheten. Mer information om detta i SCB:s allmänna avtalsvillkor, samt under ingången Tjänster på webbplatsen.

SCB:s allmänna avtalsvillkor (pdf)

Information om SCB:s tjänster

Det allmänna företagsregistret (BASUN)

Det allmänna företagsregistret (BASUN) finansieras helt genom avgifter och skyddas av upphovsrättslagen. Avtal om BASUN innehåller därför särskilda begränsningsregler.

Registret förs av SCB med stöd av förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret och ska enligt förordningen finansieras genom avgifter. Detta innebär att registret måste skyddas mot obehörig kopiering och spridning. Ett sådant ensamrättsskydd finns genom den så kallade databasregeln i 49 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Med stöd av denna paragraf tillämpar SCB särskilda villkor för BASUN.