Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Stor minskning av utsläpp trots liten coronaeffekt

Senast uppdaterad: 2020-09-01

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade med 8,1 procent under det första kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol, visar ny statistik från SCB. Minskningen beror främst på minskade utsläpp från energibranschen.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker. Under det första kvartalet i år minskade utsläppen från denna i de flesta branscher jämfört med första kvartalet 2019.

– Vi har aldrig tidigare sett en så stor minskning mellan två jämförbara kvartal sedan vi börja ta fram den här statistiken för fem år sedan, säger Susanna Roth, gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö.

Samtidigt var den ekonomiska utvecklingen relativt oförändrad under det första kvartalet i år.

Stor minskning från energibranschen

Mest minskar utsläppen inom branschkategorin ”el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall”. Där var utsläppen av växthusgaser 31 procent lägre den jämförda perioden.

– Vi ser en stor minskning från energibranschen som beror på minskad användning av fossila bränslen, men ingen tydlig koppling till coronakrisen det första kvartalet. Minskningen sammanfaller däremot med att det var väldigt varmt under årets tre första månader, säger Susanna Roth.

Den tydligaste kopplingen till coronapandemin, som tydligt började märkas i den svenska ekominin i mars, är de minskade utsläppen från transportindustrin.

– De minskade med 8 procent första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Minskningen syns inom både rederinäringen och flygbranschen, säger Susanna Roth.

Läs mer i statistiknyheten på scb.se 

Fakta: 13,3 miljoner ton utsläpp

Under det första kvartalet 2020 stod den svenska ekonomin för utsläpp av 13,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Länkar:

Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi minskar första kvartalet 2020