Till innehåll på sidan

Viktiga valfrågor 2022

Senast uppdaterad: 2021-12-20

Inför valet 2022 finns det ämnen som intresserar svenska folket mer än andra. Vi på SCB har tagit fasta på de mest intressanta valfrågorna och skapat länkar till information om just dessa ämnen så att du ska kunna få mer information om dessa områden.

Inför valet 2022 finns det ämnen som intresserar svenska folket mer än andra. Vi på SCB har tagit fasta på de mest intressanta valfrågorna och skapat länkar till information om just dessa ämnen så att du ska kunna få mer information om dessa områden.

SCB har tagit utgångspunkt i undersökningen Novus genomför på månadsbasis där företaget frågar om den viktigaste politiska frågan.

Till varje valfråga finns det information om vilken statistikansvarig myndighet eller organisation som ansvarar för statistiken och länkar till vart du kan hitta mer information eller statistik inom respektive ämne. Anledningen är att du som väljare ska få möjlighet att få mer kunskap utifrån statistiken i de viktigaste valfrågorna inför höstens val.

Sjukvård

Regionerna har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården. Kommunerna ansvarar bland annat för särskilda boenden för äldre, korttidsboenden, bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och dagverksamheter

För statistik inom hälsa och sjukvård hänvisar vi till Socialstyrelsen som är statistikansvarig myndighet inom området.

Socialstyrelsen 

Lag och ordning

Brå, Brottförebyggande rådet som ansvarar för Sveriges officiella kriminalstatistik och producerar flera statistikprodukter som bygger på uppgifter från rättsväsendet och som belyser rättsväsendets hantering av brott. Brå ansvarar också för statistik om brott som bygger på insamling och analys av andra uppgifter.

Brottsförebyggande rådet

Skola/utbildning

För statistik och annan information inom skola- och utbildningsområdet hänvisar vi till Universitetskanslersämbetet som analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan. Ansvarar även för den officiella statistiken på högskoleområdet och Skolverket som ansvarar för statistik om förskola, skola och vuxenutbildning

Universitetskanslersämbetet

Skolverket

På SCB kan du läsa artiklar och korta analyser kring området utbildning.

Artiklar på SCB om utbildning

Invandring/integration

Här finns en hel del information och statistik på SCB:s webbplats i ämnet. Under temaområdet integration har SCB samlat statistik som belyser olika perspektiv på integration.

Temaområde integration

Invandring till Sverige

Utrikes födda i Sverige

Försvaret

För statistik och information om det svenska försvaret hänvisar vi till:

Försvarsmakten

Försvarsdepartementet

Energipolitik

Energimyndigheten ansvarar för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet.

Energimyndigheten

På SCB kan du läsa artiklar och korta analyser kring området el.

Artiklar på SCB om el

Miljö och klimat

Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet för miljötillstånd, miljöbalkens tillämpning, avfall och utsläpp.

Naturvårdsverket

SCB sammanställer miljöräkenskaper som beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter.

Miljöräkenskaper på SCB

På SCB kan du läsa artiklar och korta analyser kring området miljö och hållbar utveckling.

Artiklar på SCB om miljö och hållbar utveckling

Äldreomsorg

För statistik kring området äldreomsorg ansvarar Socialstyrelsen. Vi har samlat några länkar till vart mer information kan hittas.

Socialstyrelsens statistiksida 

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 

På SCB kan du läsa artiklar och korta analyser kring området äldreomsorg.

Artiklar på SCB om äldreomsorg

Landets ekonomi

På SCB hittar du artiklar om Sveriges ekonomi från bolån och inflation till drivmedel och energipriser:

Artiklar om Sveriges ekonomi

Senaste inflationstakten i Sverige

Pensioner

Pensionsmyndigheten är den av Sveriges statistikansvariga myndigheter som ansvarar för statistik inom ämnesområdet socialförsäkring och statistikområde stöd vid ålderdom.

Pensionsmyndigheten

Utvald statistik

Valdeltagande i riksdagsvalet 2018
I den här tabellen kan du se hur många som var röstberättigade och hur stor andel som röstade i riksdagsvalet 2018. Statistiken går att sortera på kommunnivå, kön och olika bakgrundsvariabler som ålder, födelseland och utbildning.

Valdeltagande 1973–2018
Här kan du se hur många procent av de röstberättigade som deltog i varje riksdagsval, regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval mellan 1973 och 2018. Statistiken går att sortera på kommunnivå.

Valresultat i riksdagsvalet 1973–2018
Här kan du se hur många röster de olika partierna fick i riksdagsvalen 1973–2018. Statistiken går bland annat att sortera på antal och andel, samt på kommun- respektive valkretsnivå. Motsvarande statistik finns om regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval.

Valda i riksdagsval 1973–2018
I den här tabellen kan du bland annat se hur många riksdagsledamöter varje parti fick i valen från 1973 till och med 2018. Statistiken går att sortera på valkretsar och kön. Motsvarande statistik finns om regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval 1982–2018.

Partisympatiundersökningen (PSU) 1972–2021
SCB genomför Partisympatiundersökningen två gånger varje år, i maj och november. I den här tabellen kan du se hur folk svarar på följande fråga: ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”. Från och med 2014 går svaren även att sortera på kön.

All demokratistatistik

Här finner du all demokratistatistik som finns publicerad i Statistikdatabasen:
Statistik om demokrati