Till innehåll på sidan

Enkät- och intervjuundersökningar

Ger den publicerade statistiken på webbplatsen och i Statistikdatabasen inte svar på dina frågor? Då har SCB möjlighet att genomföra en undersökning utifrån dina önskemål. a

Oavsett om det endast gäller datainsamling eller ett mer omfattande uppdrag från undersökningsdesign till resultatrapport så har vi expertisen för detta. Alla uppdrag finansieras genom principen om full kostnadstäckning.

Bred erfarenhet av undersökningar

Som nationell statistikbyrå har SCB erfarenhet av ett stort antal undersökningar för olika uppdragsgivare inom en mängd ämnesområden. Vi kan hantera både stora och små undersökningar och datamängder samt att formulera frågor, leda undersökningar och sammanställa resultat på ett lättöverskådligt sätt.

Utifrån dina behov kan vi rekommendera vilken urvals- och insamlingsmetod som passar bäst för just din undersökning.

Datainsamling

Datainsamlingen anpassas efter undersökningens målgrupp, men sker idag vanligen genom post- och webbenkät. Telefonintervjuer är också ett möjligt alternativ. 

Grundläggande för att få bra kvalitet i en statistisk undersökning är att de data som samlas in håller hög kvalitet. Därför värderar vi arbetet med att ta fram väl fungerande frågeblanketter högt. Alla frågeblanketter som skickas ut via SCB genomgår granskning av mätteknisk expertis hos oss.

Leverans

I undersökningens uppstartsfas diskuteras vilken typ av resultatredovisning som är lämplig för aktuell undersökning. Det är viktigt att du som kund redan på förhand har en tydlig bild av hur resultaten ska användas.

Om du vill ha bearbetade resultat tar du och SCB gemensamt fram en plan för dessa. Ofta redovisas resultaten i andelstabeller per fråga, totalt och uppdelat på ett antal bakgrundsvariabler. Om du vill ha en rapport som beskriver resultaten i ord, planeras upplägget av denna också gemensamt.

Vill du sammanställa resultaten själv kan SCB leverera mikrodata på individnivå med svaren från undersökningen och eventuella registervariabler från SCB. Mikrodata levereras endast efter godkänd utlämnandeprövning vid SCB.

En teknisk rapport som beskriver undersökningens metoder och genomförande levereras alltid.

Riktlinjer för SCB:s uppdragsverksamhet

Uppdrag som SCB åtar sig ska alltid rymmas inom ramen för vår statistikverksamhet. Det innebär bland annat att vi genomför uppdragsundersökningar i mån av resurser. 

SCB:s riktlinjer för uppdragsverksamhet styr vilka uppdrag vi åtar oss, där uppdrag rörande officiell statistik har högst prioritet. Undersökningar som innebär behandling av känsliga personuppgifter ska kunna motiveras utifrån ett tydligt samhällsintresse. 

SCB utför även statistiska undersökningar på uppdrag av forskare och ger även tillgång till mikrodata i forskningssyfte. Undersökningar som görs i forskningssyfte och medför behandling av känsliga personuppgifter måste vara godkända av Etikprövningsmyndigheten.

Uppdrag som vi inte åtar oss

SCB utför endast statistiska undersökningar som är av samhällsintresse och som inte riskerar skada förtroendet för vår myndighet. SCB har inte stöd att behandla känsliga personuppgifter i individundersökningar som saknar samhällsintresse, till exempel medarbetarmätningar och marknadsundersökningar. SCB har också rätt att neka till att ställa vissa frågor i enkäten/intervjun om de kan skada SCB:s förtroende.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller är intresserad av att genomföra en undersökning.

Kontakt

Cecilia Berglund

Telefon
010-479 40 56

Lisa Flood

Telefon
010-479 47 21