Till innehåll på sidan

SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång per år. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben. Sedan starten 2005 är det totalt 278 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen.

Förändringar från och med 2021

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Resultaten från undersökningen redovisas i tabeller. Varje kommun får en egen Excelfil som redovisar invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter. För varje fråga i enkäten redovisas svarsfördelningen. Samtliga resultat redovisas efter olika bakgrundsvariabler. Det görs även jämförelser med andra kommuner, riket och eventuellt länet.

Kommunernas resultat

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal. Det handlar till exempel om invånarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut. För att underlätta jämförelser och benchmarking för deltagande kommuner är resultaten från undersökningarna tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Medborgarundersökningen i statistikdatabasen