Till innehåll på sidan

Beställa mikrodata från SCB

Är du intresserad av att få tillgång till SCB:s mikrodata för forsknings- eller statistikändamål? SCB:s mikrodata om enskilda personer och företag är skyddade av sekretess, men du kan få tillgång till dem i avidentifierad form efter sekretessprövning om SCB bedömer att du har stöd att behandla uppgifterna. Välkommen med din beställning.

Hur lång tid tar det och vad kostar det? 

När SCB tar emot din beställning tilldelas du så snart som möjligt en handläggare. Ibland är det kötid till handläggare, men du informeras om det i samband med att du skickar in din beställning.

Normalt  tar det 1–6 månader från det att du har tilldelats en handläggare till det att vi levererar mikrodata till dig. Handläggningstiden varierar dock beroende på uppdragets omfattning och om uppdraget är beroende av leveranser från andra registerhållare.

Det är först efter en sekretessprövning som SCB har möjlighet att lämna en fastställd prisuppgift. SCB tillämpar principen om full kostnadstäckning, vilket innebär att SCB tar betalt för den faktiska kostnaden för att handlägga och producera det aktuella uppdraget. Då beställningarnas komplexitet skiftar varierar kostnaden för uppdragen. Merparten av uppdragen hamnar dock inom kostnadsintervallet 30 till 60 tkr. 

Steg för steg från beställning till leverans 

1. Förberedelser innan beställning

De dokument som SCB behöver för att kunna handlägga och sekretesspröva ditt ärende listas nedan:

  • Specifikation av mikrodata som önskas från SCB, där du beskriver population, samt register och variabler. Skapa gärna en variabellista enligt mallen nedan.

Mall för variabellista (xlsx) 

  • Forskningsplan/Projektplan
  • Ansökan om etikprövning och beslut om godkännande (gäller endast forskningsändamål som omfattar känsliga personuppgifter enligt GDPR).

2. Beställning

Spara ner och fyll i beställningsblanketten:

Beställningsblankett (docx) 

Fyll i och skicka beställningsblanketten och tillhörande bilagor per e-post till oss.

mikrodata@scb.se

3. Handläggning och sekretessprövning

När det är din tur blir du tilldelad en handläggare hos SCB som är din kontaktperson under ärendets gång. När du och handläggaren har gått igenom din beställning genomför SCB en sekretessprövning. Det kan hända att SCB inte finner stöd för behandling av vissa uppgifter och att du därför uppmanas att begränsa uttagets omfattning alternativt komplettera med information om stödet för behandlingen. 

4. Offert

Om sekretessprövningen blir godkänd lämnar SCB en offert till dig som innehåller en beskrivning av SCB:s åtagande, leveranstidpunkt och pris. 

5. Leverans

SCB levererar i första hand via leveranssystemet MONA (Microdata Online Access). Om särskilda skäl föreligger kommer SCB överens med dig om annat leveranssätt.

MONA – leveranssystemet för mikrodata

Kontakt

Beställa mikrodata

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
mikrodata@scb.se