Till innehåll på sidan

Individregister och mikrodata

Här listas individregistren som du kan begära ut mikrodata från i forsknings- och statistiksyfte.

Arbetsmarknad

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetsmiljöundersökningen

Arbetsorsakade besvär

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Lönestrukturstatistik

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Registerbaserad aktivitetsstatistik (RAKS)

Yrkesregistret

Befolkning

Flergenerationsregistret

Folk- och bostadsräkningar - FoB

Register över totalbefolkningen (RTB)

Hushållens ekonomi och utgifter

Databaserna Belinda

Hushållens ekonomi (HEK)

Hushållens utgifter (HUT)

Inkomst och taxering

Förmögenhetsregistret och kontrolluppgifter över finansiella tillgångar och skulder

Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)

Registret över kapitalvinster och kapitalförluster

Levnadsförhållanden

Barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Demokrati

Valdeltagandeundersökningen

Utbildning

Komvuxregistret

Personal vid universitet och högskolor

Registret över Befolkningens studiedeltagande

Registret över Befolkningens utbildning

Registret över slutbetyg från gymnasieskolan

Skolverkets register över pedagogisk personal (Lärarregistret)

Universitets- och högskoleregistret – doktorander och examina i högskoleutbildningen på forskarnivå

Universitets- och högskoleregistret – studerande och examina i högskolans grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Universitets- och högskoleregistret – sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Yrkeshögskolans register för sökande, studerande och examinerade