Till innehåll på sidan

Skräddarsydda undersökningar från SCB

Ger den publicerade statistiken på webbplatsen och i Statistikdatabasen inte svar på dina frågor? Då har SCB möjlighet att mot betalning genomföra en skräddarsydd undersökning utifrån just dina önskemål.

Oavsett om det endast gäller datainsamling eller ett mer omfattande uppdrag från undersökningsdesign till resultatrapport så har vi expertisen för detta. Alla uppdrag finansieras genom självkostnadsprincipen.

Bred erfarenhet av undersökningar

Som nationell statistikbyrå har SCB erfarenhet av ett stort antal undersökningar för olika uppdragsgivare inom en mängd ämnesområden. Vår erfarenhet är bred. Vi kan hantera både stora och små undersökningar och datamängder samt att formulera frågor, leda undersökningar och sammanställa resultat på ett lättöverskådligt sätt.

Utifrån dina behov kan vi rekommendera vilken urvals- och insamlingsmetod som passar bäst för just din undersökning.

Skräddarsydd datainsamling

Datainsamlingen skräddarsys efter dina behov, men sker idag vanligen genom post- och/eller webbenkät. Telefonintervjuer och fokusgrupper är också möjliga alternativ. 

Grundläggande för att få bra kvalitet i en statistisk undersökning är att de data som samlas in håller hög kvalitet. Därför värderar vi arbetet med att ta fram väl fungerande frågeblanketter högt. Alla frågeblanketter som skickas ut via SCB genomgår granskning av mätteknisk expertis hos oss.

Riktlinjer för SCB:s uppdragsverksamhet

Uppdrag som SCB åtar sig ska alltid rymmas inom ramen för vår statistikverksamhet. Det innebär bland annat att vi genomför uppdragsundersökningar i mån av tid. 

SCB:s riktlinjer för uppdragsverksamhet styr vilka uppdrag vi åtar oss, där uppdrag rörande officiell statistik alltid har högst prioritet. Undersökningar som innebär behandling av känsliga personuppgifter ska kunna motiveras utifrån ett tydligt samhällsintresse. 

SCB utför även statistiska undersökningar på uppdrag av forskare och ger även tillgång till mikrodata i forskningssyfte. Undersökningar som görs i forskningssyfte och medför behandling av känsliga personuppgifter måste vara godkända av en etikprövningsnämnd.

Beställa mikrodata från SCB

Uppdrag som vi inte åtar oss

SCB utför endast statistiska undersökningar som är av samhällsintresse och som inte riskerar skada förtroendet för vår myndighet. SCB har inte stöd att behandla känsliga personuppgifter i individundersökningar som saknar samhällsintresse, till exempel medarbetarmätningar och marknadsundersökningar.

Under Hitta statistik och respektive statistikprodukt finns i många fall specifik information om skräddarsydda undersökningar:

Hitta statistik

Kontakta oss gärna om du har frågor eller är intresserad av att genomföra en undersökning.

Kontakt

Lisa Flood

Telefon
010-479 47 21

E-post
nki@scb.se