Till innehåll på sidan

PROPAK

I statistikpaketet PROPAK finns tabeller med uppgifter som är användbara i arbetet med befolkningsprognoser både för kommunen totalt och för delområden.

Källmaterial

De demografiska uppgifterna hämtas ur SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB), som är en kopia av innehållet i Skatteverkets folkbokföringsregister.

Aktualitet

Den befolkning som redovisas för ett år är den folkbokförda befolkningen den 31 december enligt den regionala indelningen den 1 januari året efter. Händelserna såsom födslar, dödsfall och flyttningar redovisas under det år de inträffat.

Kompletteringar och anpassning till prognossystem

Kompletterande uppgifter kan hämtas från bland annat statistikpaketen BEFPAK och BOSTADSPAK. Många av tabellerna levereras även i form av så kallade Demosfiler, som har anpassats till några av de prognossystem för befolkningsprognoser som finns på marknaden.

Redovisningsform

PROPAK-tabellerna levereras via OSDB. Tabellerna 1A1, 1A3, 1A5, 2A3O, 2A3U, 2A5O och 2A5U går även att beställa som Demos-filer, som hämtas via OSDB.

Beställningsdags

PROPAK beställs i november. Tabellerna beställs enklast via en utskickad beställningsblankett, där vi lagt in föregående års beställning. Vi skickar ut blanketten cirka fyra veckor innan det är dags att beställa.

Tidsplan och leveranstid

Paketet tas fram en gång per år. PROPAK-tabellerna levereras i två omgångar. Första omgången levereras i mars och omfattar tabeller på kommunnivå. Andra omgången levereras i april och omfattar tabellerna 1A3, 1A5, 1B3, 1B5, 3S3 och 3S5 på delområdesnivå.

Tabeller

Tabell 1A1 redovisar fruktsamhetstal efter moderns ålder i ettårsklasser för det senaste året för kommunen totalt. För att minska slumpvariationer i fruktsamhetstalen redovisas även utjämnade värden.

Exempel
Antal levande födda barn och fruktsamhetstal fördelade efter moderns ålder i ettårsklasser under senaste året. (pdf)

Tabell 1A3 redovisar fruktsamhetstal efter moderns ålder i ettårsklasser för den senaste treårsperioden för delområden och/eller kommunen totalt.

Exempel
Antal levande födda barn och fruktsamhetstal fördelade efter moderns ålder i ettårsklasser under senaste treårsperioden. (pdf)

Tabell 1A5 redovisar fruktsamhetstal efter moderns ålder i ettårsklasser för den senaste femårsperioden för delområden och/eller kommunen totalt.

Kombinationen av genomsnittsvärden för en treårs- eller femårsperiod och utjämnade värden gör att även mindre kommuner bör få endast små slumpvariationer i fruktsamhetstalen.

Exempel
Antal levande födda barn och fruktsamhetstal fördelade efter moderns ålder i ettårsklasser under senaste femårsperioden. (pdf)

Tabell 1B1 redovisar fruktsamhetstal efter moderns ålder i femårsklasser för det senaste året för kommunen totalt.

Exempel
Antal levande födda barn och fruktsamhetstal fördelade efter moderns ålder i femårsklasser under senaste året. (pdf)

Tabell 1B3 redovisar fruktsamhetstal efter moderns ålder i femårsklasser för den senaste treårsperioden för delområden och/eller kommunen totalt.

Exempel
Antal levande födda barn och fruktsamhetstal fördelade efter moderns ålder i femårsklasser under senaste treårsperioden. (pdf)

Tabell 1B5 redovisar fruktsamhetstal efter moderns ålder i femårsklasser för den senaste femårsperioden för delområden och/eller kommunen totalt.

Exempel
Antal levande födda barn och fruktsamhetstal fördelade efter moderns ålder i femårsklasser under senaste femårsperioden. (pdf)

Tabellpaketet 2AB3 redovisar döds- och utflyttningsrisker samt in- och utflyttningar i relativa tal (promille) under den senaste treårsperioden efter kön och åldersklasser för kommunen totalt.

Tabell 2A3O och tabell 2B3 redovisar observerade värden i ett- respektive femårsklasser medan tabell 2A3U redovisar utjämnade värden i ettårsklasser. I tabellerna redovisas också indextal för utflyttningsrisker och för inflyttade, vilka anger hur kommunens risktal och relativa tal förhåller sig till rikets.

Exempel 2A3O
Dödsrisker, utflyttningsrisker samt utflyttningar och inflyttningar i relativa tal i ettårsklasser under senaste treårsperioden. Observerade värden. (pdf)

Exempel 2B3
Dödsrisker, utflyttningsrisker samt utflyttningar och inflyttningar i relativa tal i femårsklasser under senaste treårsperioden. (pdf)

Exempel 2A3U
Dödsrisker, utflyttningsrisker samt utflyttningar och inflyttningar i relativa tal i ettårsklasser under senaste treårsperioden. Utjämnade värden. (pdf)

Tabellpaketet 2AB5 redovisar döds- och utflyttningsrisker samt in- och utflyttningar i relativa tal (promille) under den senaste femårsperioden efter kön och åldersklasser för kommunen totalt.

Tabell 2A5O och tabell 2B5 redovisar observerade värden i ett- respektive femårsklasser medan tabell 2A5U redovisar utjämnade värden i ettårsklasser. I tabellerna redovisas också indextal för utflyttningsrisker och för inflyttade, vilka anger hur kommunens risktal förhåller sig till rikets.

Exempel 2A5O
Dödsrisker, utflyttningsrisker samt utflyttningar och inflyttningar i relativa tal i ettårsklasser under senaste femårsperioden. Observerade värden. (pdf)

Exempel 2B5
Dödsrisker, utflyttningsrisker samt utflyttningar och inflyttningar i relativa tal i femårsklasser under senaste femårsperioden. (pdf)

Exempel 2A5U
Dödsrisker, utflyttningsrisker samt utflyttningar och inflyttningar i relativa tal i ettårsklasser under senaste femårsperioden. Utjämnade värden. (pdf)

Tabell 3S3 redovisar summerat fruktsamhetstal och indextal för fruktsamhet för delområden och/eller kommunen totalt under vart och ett och för den senaste treårsperioden. I tabellen visas observerade värden.

Exempel
Antal levande födda barn, summerat fruktsamhetstal och indextal för fruktsamhet redovisade för vart och ett av de tre senaste åren samt under senaste treårsperioden. (pdf)

Tabell 3S5 redovisar summerat fruktsamhetstal och indextal för fruktsamhet för delområden och/eller kommunen totalt under vart och ett och för den senaste femårsperioden. I tabellen visas observerade värden.

Exempel
Antal levande födda barn, summerat fruktsamhetstal och indextal för fruktsamhet redovisade för vart och ett av de fem senaste åren samt under senaste femårsperioden. (pdf)

Tabell 4A5 redovisar hushållskvoter efter kön och ålder i ettårsklasser för kommunen totalt under vart och ett och för den senaste femårsperioden. För att minska slumpvariationer redovisas även utjämnade värden. Vid beställning av tabell ingår även motsvarande tabell på riksnivå samt tabeller där antalet personer som saknar uppgifter om hushåll redovisas för kommunen respektive riket.

Exempel
Antal referenspersoner, folkmängd och hushållskvoter efter kön och ålder i ettårsklasser för vart och ett av de fem senaste åren samt under senaste femårsperioden. (xls)

Kontakt

Rasmus Andersson

Telefon
010-479 66 55
E-post
rasmus.andersson@scb.se

Anders Karlsson

Telefon
010-479 63 07
E-post
anders.karlsson@scb.se