Till innehåll på sidan

TYKOPAK

TYKOPAK är ett underlag som kan användas för att ta fram befolkningsprognoser. Det utgår från så kallade TYKO-områden, det vill säga att fastigheter som har likartad befolkningsstruktur och likartad befolkningsutveckling har förts samman till homogena områden. Underlaget är särskilt lämpligt att använda när befolkningsprognoser ska tas fram för områden med liten folkmängd.

I TYKOPAK finns tabeller med uppgifter som är användbara i arbetet med befolkningsprognoser både för kommunen totalt och för delområden, till exempel:

 • inflyttarnas åldersfördelning
 • utflyttningsrisker
 • utglesning.

Statistiken tas fram för TYKO-områden och delområden i kommuner. Uttag för områden med alltför liten befolkning bör dock undvikas. Se avsnittet Att tänka på vid beställning nedan.

Källmaterial

De demografiska uppgifterna hämtas ur SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB), som är en kopia av innehållet i Skatteverkets folkbokföringsregister. Uppgifterna om fastigheter, som TYKO-tabellerna bygger på, är hämtade ur Fastighetstaxeringsregistret (FTR).

Aktualitet

Den befolkning som redovisas för ett år är den folkbokförda befolkningen den 31 december enligt den regionala indelningen den 1 januari året efter. Händelserna såsom födslar, dödsfall och flyttningar redovisas under det år de inträffat.

Kompletteringar och anpassning till prognossystem

Kompletterande uppgifter kan hämtas från bland annat statistikpaketen BEFPAK och BOSTADSPAK. Många av tabellerna levereras även i form av så kallade Demosfiler, som har anpassats till några av de prognossystem för befolkningsprognoser som finns på marknaden.

Tabellpaketet TYKOPAK har sitt ursprung i ett förslag på underlag som kan användas för befolkningsprognoser, framtaget av Föreningen för kommunal statistik och planering (KSP:s prognosgrupp) och Svenska kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting).

Redovisningsform

TYKOPAK-tabellerna levereras i Excelformat via e-post.

Beställningsdags

PROPAK beställs i november. Tabellerna beställs enklast via en utskickad beställningsblankett, där vi lagt in föregående års beställning. Vi skickar ut blanketten cirka fyra veckor innan det är dags att beställa.

Tidsplan och leveranstid

Tabellerna i TYKOPAK levereras i april.

Att tänka på vid beställning

Vid beställning, tänk på att vissa av tabellerna (TYKO 1–4) kräver ett invånarantal som bör vara minst 1 000 personer inom de viktiga TYKO-områdena för att ge meningsfull information.

Tabeller

Om inget annat anges redovisas i tabellerna efter kön och ettåriga åldersklasser.

TYKO 1 redovisar

 • antalet boende i TYKO-området
 • utflyttade från TYKO-området
 • utflyttningsrisker

Uppgifterna avser de tre senaste åren för att minska slumpvariationerna.

Nivå: Kommun

TYKO 2 redovisar

 • folkmängd vid senaste fyra årsskiftena
 • nyfödda under de tre senaste åren
 • utglesningstalen under den senaste treårsperioden

Nivå: Kommun

TYKO 3 redovisar

 • inflyttarnas köns- och åldersfördelning till TYKO-området under de tre senaste åren.

Nivå: Kommun

TYKO 4 redovisar

 • de boendes ytstandard (antal personer efter genomsnittlig bostadsyta i m² per person).

Ålder är i denna tabell indelad i 10 klasser (–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70–79, 80–89, 90–99 och 100–).

Uppgifterna avser det senaste årsskiftet.

Nivå: Kommun

TYKO 5 redovisar

 • sambandet mellan TYKO och kommunens prognosområden, som regel en områdesindelning dokumenterad i ett summeringsregister

Inom varje prognosområde redovisas per TYKO

 • folkmängd vid senaste årsskiftet fördelad per kön (ingen åldersuppdelning)
 • bostadsyta

Nivå: Kommun och delområden

TYKO 6 redovisar

 • sambandet mellan TYKO och kommunens prognosområden, som regel en områdesindelning dokumenterad i ett summeringsregister

Inom varje prognosområde redovisas per TYKO

 • folkmängd vid senaste årsskiftet efter kön och ålder.

Nivå: Kommun och delområden

TYKO 7 redovisar

 • de boendes åldersfördelning och boendetäthet i nybyggnation i riket.

Nivå: Riket

TYKO 8 redovisar

 • antalet födda, summerat fruktsamhetstal och indextal för fruktsamhet för vart och ett av de tre senaste åren samt den senaste treårsperioden på kommunnivå. Den summerade fruktsamheten redovisas efter TYKO på riksnivå och kommunnivån om området är tillräckligt stort för att kunna ha ett statistiskt säkerställt fruktsamhetstal.

Nivå: Kommun

TYKO 9 redovisar

 • andelen inflyttade respektive utflyttade under den senaste treårsperioden på kommunnivå, samt motsvarande andelar för kommunens TYKOn på riksnivå. På delområdesnivå redovisas den beräknade andelen inflyttade respektive utflyttade utifrån kommunens/rikets flyttningsmönster för områdets TYKOn.

Nivå: Kommun och delområden

Sammanfattningstabell

Denna tabell redovisar en komprimering av innehållet i tabellerna 1–3. Sammanfattningstabellen innehåller uppgifter både för den egna kommunen och för riket. För mindre kommuner kan det vara tillräckligt att beställa sammanfattningstabellen och TYKO-tabell 5 eller 6.

Nivå: Riket och kommun

Exempeltabeller

TYKO 1

Utflyttningsrisker efter kön och ålder under senaste treårsperioden. (xlsx)

TYKO 2

Utglesningstal efter kön och ålder under senaste treårsperioden. (xlsx)

TYKO 3

Kön- och åldersfördelning på inflyttade under senaste treårsperioden. (xlsx)

TYKO 4

Antal boende efter bostadsyta (m²) fastighetsvis per person vid senaste årsskiftet. (xlsx)

TYKO 5

Antal invånare efter bostadsyta vid senaste årsskiftet. (xlsx)

TYKO 6

Antal invånare efter kön och ålder vid senaste årsskiftet. (xlsx)

TYKO 7

De boendes åldersfördelning och boendetäthet i nybyggnation under senaste treårsperioden. (xlsx)

TYKO 8

Antal levande födda barn, summerat fruktsamhetstal och indextal för fruktsamhet under senaste treårsperioden. (xlsx)

TYKO 9

Andel inflyttade och utflyttade under senaste treårsperioden. (xlsx)

TYKOS

Sammanfattningstabell. (xlsx)

Indelningen i TYKO

Klassificeringen av fastigheter bygger på Fastighetstaxeringsregistret. Viss undertäckning (uppgifter saknas) kan finnas i detta register. Se även information i anslutning till statistikpaketen BEFPAK och BOSTADSPAK.

De sammanlagt 31 TYKO-områdena indelas enligt följande:
TYKO-tabell

Not: Nivåfaktorn samvarierar med taxeringsvärdet. Ju högre nivåfaktor, desto högre taxeringsvärde.

Definitioner

Utflyttningsrisker

Definitionen av utflyttningsrisker överensstämmer med den definition som används i PROPAK-tabellerna.

Det bör observeras att samtliga flyttningar över fastighetsgräns ingår i TYKO-tabellerna. Har till exempel en person flyttat mellan två fastigheter inom samma TYKO redovisas personen både som en inflyttare och en utflyttare. Detta är en avvikelse från de definitioner SCB tillämpar i flyttningsstatistiken. KSP:s prognosgrupp har rekommenderat denna annorlunda definition av flyttning i TYKO-tabellerna.

Nybyggda eller rivna hus – förenklad metod

Nybyggda hus eller rivna hus ska inte ingå i TYKO-tabellerna 1–6 samt i sammanfattningstabellen. Det är emellertid inte så lätt att avgöra på vilka fastigheter som det har byggts eller rivits hus.

En förenklad metod har därför använts: Fastigheter som har haft befolkning under de fyra senaste årsskiftena ingår i redovisningen. Således har fastigheter som saknat befolkning vid något eller några av de fyra senaste årsskiftena uteslutits ur redovisningen.

Inflyttningen till nybyggda lägenheter redovisas däremot i TYKO-tabell 7 som innehåller fastigheter färdigställda under senaste treårsperioden.

Mer om paketet

Slutrapport "Översyn av Tyko" (pdf)

Kontakta oss

Rasmus Andersson

Telefon
010-479 66 55
E-post
rasmus.andersson@scb.se

Anders Karlsson

Telefon
010-479 63 07
E-post
anders.karlsson@scb.se