Till innehåll på sidan

Geografiska indelningar och digitala gränser

Här finns information om de geografiska indelningar som används inom SCB:s Marknadsprofiler.

Regionala indelningar

Län, kommun

Räknas till den officiella, administrativa indelningen i Sverige. Det finns 21 län och 290 kommuner.

Län- och kommungränser finns hos:
Lantmäteriet

SCB erbjuder enklare digitala gränser för län och kommun. Mer information finns på:
Digitala gränser

Tätort, småort

Det finns 1 979 tätorter i Sverige enligt senaste indelningen från 2015. För att räknas till en tätort ska invånarantalet vara minst 200 personer och avståndet mellan husen vara högst 200 meter.

Mer information om delvis ny definition samt metod för SCB:s tätorter 

Det finns 3 135 småorter i Sverige enligt senaste indelningen från 2015. Småorter är koncentrerad bebyggelse med 50-199 folkbokförda invånare.

Mer information om delvis ny definition och metod för SCB:s småorter

Digitala gränser ingår i SCB:s öppna data och är fritt tillgängliga utan avgift.

SCB:s öppna geodata

DeSO

DeSO står för Demografiska statistikområden och ersätter från 2018 SAMS. DeSO delar in Sverige i 5 985 områden som vid starten har mellan 700 och 2 700 invånare. Indelningen tar hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna, i möjligaste mån, följer exempelvis gator, vattendrag och järnvägar.

Viktiga byggstenar som använts för att skapa DeSO är tätorter och valdistrikt. DeSO kommer att vara stabil och inte ändras över tid, men det finns en möjlighet att dela områden i framtiden om de blir för stora befolkningsmässigt. Indelningen följer läns- och kommungränserna så om någon förändring sker i dessa indelningar kommer gränserna till DeSO att följa efter.

DeSO har unika koder på nio positioner. De första fyra positionerna utgörs av läns- och kommunkod. Den femte positionen är en bokstav – A, B eller C, som grupperar DeSO i tre olika kategorier.

Ett DeSO i kategori A ligger till största delen utanför större befolkningskoncentrationer eller tätorter. DeSO i kategori B ligger till största delen i en befolkningskoncentration eller tätort, men inte i kommunens centralort. I kategori C finns DeSO som till största delen ligger i kommunens centralort.

Följande tre positioner är ett löpnummer där DeSO sorteras geografiskt. Den sista positionen är en reservplats som möjliggör en splittring av ett DeSO i de fall där befolkningstillväxten är stor. SCB kommer inte att ge DeSO benämningar eller namn.

Digitala gränser ingår i SCB:s öppna data och är fritt tillgängliga utan avgift.

Öppna data för DeSO – Demografiska statistikområden

Valdistrikt

Valdistrikt är en indelning som revideras av Valmyndigheten i samband med allmänna val. Det finns cirka 6 000 valdistrikt enligt 2018 års indelning. Valdistrikten anges med en kod som innehåller kommunkod och löpnummer inom kommunen samt med namn.

Digitala gränserna revideras i samband med allmänna val och finns fritt tillgängliga hos Valmyndigheten.

Valmyndighetens webbplats

Distrikt

Distriktsindelningen baseras på en justerad version av den församlingsindelning som gällde den 31 december 1999.

Ingen justering mot dagens kommun- och/eller fastighetsgräns görs. Distriktsindelningen är stabil såtillvida att den inte kommer att ändras i framtiden. Distriktsgränserna behöver inte följa vare sig fastighets- eller kommungränser.

Information om distriktsindelningen hos Lantmäteriet

Postnummer

Från 2018 kommer statistik på postnummer att baseras på PostNords indelning. Antal postnummer på fem-siffernivå är cirka 10 100 och uppdateras en gång per år, i april månad. Det totala antalet postnummer i riket är knappt 17 000 inklusive boxnummer, postlådor, storkundsnummer m.m. som inte kan kopplas till någon statistik.

Gällande digitala gränser, kontakta Postnummerservice Norden AB på info@postnummerservice.se.

Rutor

Statistikregistren som används i SCB:s Marknadsprofiler har det gemensamt att den minsta geografiska enheten är fastighet. Genom att alla fastigheter har en koordinat, som Lantmäteriet ansvarar för, kan SCB ta fram statistik för rutor av olika storlekar.

Vi levererar ofta rutstatistik med 250 x 250 m stora rutor, cirka 120 000, bebodda inom tätort och 1 x 1 km stora rutor, cirka 100 000, bebodda utanför tätort. Statistiken redovisas enligt referenssystem SWEREF 99TM.

Kontakta oss