Till innehåll på sidan

SCB:s olika index

Ett index mäter den relativa värdeförändringen av till exempel priser eller volymer över tid. Här hittar du SCB:s olika index per kategori.

Ett index är i det enskilda fallet alltid en schablon. Det kan alltså inte ge någon fullgod ersättning för företagens egna kalkyler.

Att använda index i avtal

Sidan är utformad för att ge dig stöd när du ska använda index i avtal

SCB:s olika index

Bygg- och fastighetspriser

Byggkostnadsindex (BKI)

Mäter prisutvecklingen för en verksamhets olika produktionsfaktorer.

Byggnadsprisindex (BPI)

Mäter prisförändringar för färdiga bostadshus rensat från kvalitetsförändringar och regionala skillnader.

Byggproduktionsindex

Mäter förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom byggindustrin.

Entreprenadindex

Ett faktorprisindex för olika husbyggnadsentreprenader och underentreprenader, samt för enskilda material och löneavtal.

Fastighetsprisindex (FASTPI)

Mäter pris- och värdeutvecklingen på det befintliga beståndet av permanenta småhus, fritidshus och lantbruksenheter.

Konsumentpriser

Konsumentprisindex (KPI)

KPI visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen.

KPIF

KPI med fast ränta (KPIF) är ytterligare ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

Harmoniserad index för konsumentpriser (HIKP)

Ett index för internationella jämförelser av inflationen.

Harmoniserat konstantskatteindex (HIKP-KS)

HIKP-KS beräknas så att direkta effekter av ändrade skattesatser inte redovisas som prisförändringar och är ett komplement till HIKP.

Löner och arbetskostnader

Arbetskostnadsindex (AKI)

Mäter utvecklingen av arbetskostnader så som lönekostnader, förmåner och arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal.

Labour Cost Index (LCI)

Mäter utvecklingen av arbetskostnader så som lönekostnader, förmåner och arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal. Metod och beräkning skiljer sig till viss del från AKI.

Labour Cost Index - löner (WAG)

Mäter utvecklingen av lönekostnader i LCI:s modell.

Löneindex för arbetad tid (LÖI)

LÖI är ett index över lönekostnader för arbetad tid.

Näringslivets konjunktur

Detaljhandelsindex (DHI)

Indexet redovisar detaljhandelns omsättningsutveckling. 

Index för industrins omsättning

Statistiken belyser månadsvis utvecklingen av leveransläget inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Index för industrins order

Indexet belyser månadsvis utvecklingen av orderläget inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Industriproduktionsindex (IPI) 

Statistiken belyser månadsvis förändringen i produktionen inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Hushållens konsumtionsindikator

Statistiken belyser månadsvis utvecklingen av hushållens konsumtion i Sverige.

Omsättning inom tjänstesektorn

Mäter utvecklingen av omsättningen inom detaljhandeln per månad och partihandel och andra tjänstenäringar per kvartal.

Produktionsvärdeindex (PVI)

Mäter månadsvis utvecklingen av svensk handel, tjänste- och varuproduktion.

Restaurangindex

Mäter omsättningen och förändringen i hotell- och restaurangbranschen.

Tjänsteproduktionsindex (TjPI)

Index för utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen per månad.

Producent- och importpriser

Exportprisindex (EXPI)

Mäter prisutvecklingen för exporterade produkter producerade av svenska företag.

Hemmamarknadsindex (HMPI)

Mäter prisutvecklingen för av svenska företag producerade produkter för försäljning i Sverige.

Importprisindex (IMPI)

Mäter prisutvecklingen för till Sverige importerade produkter.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI)

Mäter prisutvecklingen för produkter som förbrukas inom Sverige.

Producentprisindex (PPI)

Mäter prisutvecklingen för produkter producerade av svenska företag.

Producentprisindex för tjänster (TPI)

Mäter prisutvecklingen för tjänster som produceras av svenska företag. 

Övriga index

Anläggningsmaskinindex

Mäter förändringar i kostnader för maskin­entre­prenad­arbeten.

Avfallsindex

Mäter kostnads­föränd­ringar för avfalls­hantering på för­bränn­ing­sanlägg­ningar.

Bevakningsindex

Mäter ändringar i kostnaderna för bevakningsarbeten.

Fastighetsförvaltningsindex

Mäter förändringar i drift- och underhållskostnader för bostäder samt kontor och butiker.

Fastighetsserviceindex

Mäter ändringar i kostnader för fastighetsservicetjänster.

Gatubelysningsindex

Mäter kostnads­för­änd­ringar för gatu­belys­nings­arbeten.

Köpkraftspariteter (PPP)

PPP används för ekonom­isk‑analy­tiska ändamål.

Lastbilstransportindex (T08)

Mäter förändringar i kostnader för olika typtransporter. 

Saneringsindex

Mäter kostnads­föränd­ringar för sanerings­arbeten.

Skogsmaskinindex

Mäter förändringar i kostnader för skogsmaskinarbeten gällande skotare och skördare.

Städindex

Mäter prisutvecklingen för städ­verk­sam­hetens olika kostnader.

Taxi-index för anropsstyrd trafik

Mäter taxiföretagens kostnadsförändringar för i första hand anropsstyrd trafik i Sverige.

Tvätt- och textilserviceindex

Mäter föränd­ringar i kost­nader för tvätteri­näringen. 

Varuexport och varuimport

Volymindex för Sveriges varuexport och varuimport beräknas kvartalsvis och visar värdeutvecklingen i fasta priser.

Faktorprisindex för konsulttjänster – K21

Syftet är att mäta ändringar i kostnaderna för konsulttjänsten. Modellen har tagits fram i samarbete med Innovationsföretagen.

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00