Till innehåll på sidan

Kort analys

Var tredje med tidsbegränsat jobb är orolig för arbetslöshet

Senast uppdaterad: 2019-09-19

Det är fyra gånger vanligare att människor med en tidsbegränsad anställning oroar sig för att bli arbetslösa än att fast anställda gör det. Mer än var tionde är mycket orolig.

Nästan nio av tio anställda har en tillsvidareanställning, i dagligt tal kallat fast anställning. Men en av tio har ett arbete som är tidsbegränsat. Det kan till exempel vara ett vikariat, en timanställning eller en provanställning.

Tidsbegränsade anställningar är vanligare bland yngre, utrikes födda och bland personer som inte har gått gymnasiet. Det visar resultat från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Andel tidsbegränsat anställda av samtliga anställda 16–64 år, fördelat efter olika befolkningsgrupper. 2016–2017. Procent. 

 Stapeldiagram. Andel tidsbegränsat anställda av samtliga anställda 16–64 år, fördelat efter olika befolkningsgrupper. 2016–2017. Procent.

 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden

I undersökningen har människor fått frågor som handlar om oro kring den egna ekonomin och jobbsituationen. Ett orosmoment som är mer påtagligt för tidsbegränsat anställda än för fast anställda är risken för att bli arbetslös. 36 procent av de tidsbegränsat anställda svarar att de är oroliga för att bli arbetslösa, jämfört med 8 procent av de fast anställda. 11 procent av dem utan fast jobb är mycket oroliga för att stå utan jobb, mot 2 procent bland de fast anställda.

Oron är större bland äldre än bland yngre tidsbegränsat anställda. Bland dem som är 30 år eller äldre och har ett tillfälligt jobb är 42 procent oroliga för att bli arbetslösa, jämfört med 28 procent bland dem som är yngre än 30.

Nära tre av fyra oroliga under krisperiod

Oron för arbetslöshet varierar över tid och följer konjunkturens upp- och nedgångar. Under högkonjunkturen i slutet av 1980-talet oroade sig till exempel 26 procent av de tidsbegränsat anställda och 5 procent av de fast anställda för arbetslöshet.

Under krisåren i början av 1990-talet ökade andelen oroliga till 72 procent bland tidsbegränsat anställda och till 39 procent bland fast anställda. Sedan dess har oron åter minskat i båda grupperna, men den har hela tiden varit större bland tidsbegränsat anställda.

Andel som oroar sig för att bli arbetslösa vid olika mätperioder. Anställda 16–64 år efter typ av anställning och fördelat på år. Procent.

Stapeldiagram. Andel som oroar sig för att bli arbetslösa vid olika mätperioder. Anställda 16–64 år efter typ av anställning och fördelat på år. Procent.

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden

Det finns också en koppling mellan tidsbegränsade anställningar och ekonomisk otrygghet. Drygt tre av tio tidsbegränsat anställda svarade i undersökningen 2016–2017 att de var oroliga för hur det ska gå för hushållets ekonomi. Det kan jämföras med att drygt en av tio fast anställda var orolig. Liksom oro för arbetslöshet varierar oro för ekonomin över tid, men oron är hela tiden större bland tidsbegränsat anställda.

Två av tre skulle hellre vilja ha ett fast jobb

En tidsbegränsad anställning kan betyda olika saker för olika personer och i olika situationer. För den som saknar arbete kan ett tillfälligt arbete vara en väg in på arbetsmarknaden. Ett sånt arbete kan också vara ett alternativ om man vill prova något nytt eller inte binda upp sig för en längre tid. För många är dock en tidsbegränsad anställning inte ett förstahandsval. Resultat från Arbetskraftsundersökningen (AKU) visar att två tredjedelar av dem som har en tidsbegränsad anställning skulle föredra att ha en fast anställning.

Det här är undersökningarna av levnadsförhållanden

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) är en intervjuundersökning som beskriver levnadsförhållanden för Sveriges befolkning med avseende på olika områden som sysselsättning, arbetsmiljö, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, boende, ekonomi och trygghet.

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden