Till innehåll på sidan

Kort analys

Obalansen mellan arbete och fritid ökar

Senast uppdaterad: 2019-05-10

En av fyra tycker att det är svårt att förena arbete och fritid. Över en period på sex år har andelen som upplever svårigheter ökat från 18 till 25 procent.

De flesta förvärvsarbetande uppger att de sällan eller aldrig har svårt att förena sitt arbete med fritid. Men en av fyra, cirka en miljon personer, har svårigheter att förena arbete och fritid minst en gång i veckan. Andelen som upplever svårigheter har ökat, från 18 procent 2010-2011, till 25 procent 2016-2017.

Män och kvinnor upplever i ungefär samma utsträckning att de har svårt att förena arbete och fritid minst en gång i veckan.

Obalans uppdelat på kön

Andel förvärvsarbetande 16–64 år i procent fördelade efter svar på frågan: ”Hur ofta är ditt arbete svårt att förena med familj och fritid?” 2016–17.

Diagram: Andel förvärvsarbetande 16–64 år i procent fördelade efter svar på frågan: ”HUR OFTA ÄR DITT ARBETE SVÅRT ATT FÖRENA MED FAMILJ OCH FRITID?” 2016–17.

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden 

Större obalans med barn

Det finns olika faktorer som påverkar hur man upplever balansen mellan arbete och fritid. Ofta har det att göra med hur individens arbets- och familjesituation ser ut. Till exempel är det vanligare bland dem som har barn att uppleva en obalans. Nästan tre av tio förvärvsarbetande som har barn under 13 år har varje vecka svårt att förena arbete med familj och fritid.

Av de som arbetar heltid upplever 25 procent en obalans mellan arbete och fritid.

Veckoarbetstid är en annan faktor. Av de som arbetar heltid upplever 25 procent en obalans mellan arbete och fritid. Motsvarande siffra för de som arbetar deltid är 20 procent. Bland dem som både arbetar heltid och har barn under 13 år upplever 30 procent att de minst en gång i veckan har svårt att förena arbete med familj och fritid.

Obalans utifrån arbets- och familjesituation

Andel förvärvsarbetande 16–64 år i procent som minst en gång i veckan har svårt att förena arbete med familj och fritid. 2016–17. 

Diagram: Andel förvärvsarbetande 16–64 år i procent som minst en gång i veckan har svårt att förena arbete med familj och fritid. 2016–17.

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden

Skiftarbetare upplever mer obalans

Det är vanligare bland de som arbetar skift, eller har andra typer av oregelbundna arbetstider, att uppleva en obalans. I den gruppen uppger nästan fyra av tio att de varje vecka har svårt att förena arbete och fritid.

Detta går också att se genom att titta på vissa näringsgrenar där skiftarbete är vanligt. Både inom hotell och restaurang och transportnäringen uppger ungefär en av tre att de minst en gång i veckan har svårt att förena arbete med familj och fritid.

Också egenföretagare upplever problem med att balansera arbete och fritid. Drygt tre av tio egenföretagare har varje vecka svårt att förena arbete med familj och fritid, jämfört med drygt två av tio anställda.

Om undersökningen ULF/SILC

Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF/SILC, är en intervjuundersökning som beskriver levnadsförhållanden för Sveriges befolkning med avseende på olika områden som sysselsättning, arbetsmiljö, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, boende, ekonomi och trygghet. 

Definition av förvärvsarbetande

Med förvärvsarbetande avses personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning. Redovisningen baseras på intervjupersonens svar på frågan "Nu kommer några frågor om din huvudsakliga sysselsättning. Jobbar du, är du arbetslös, studerande, pensionerad eller något annat?" Gruppen består av både anställda och företagare.